Octrooi op Europees vlak

Een Europees octrooi biedt bescherming in de Europese landen die lid zijn van het Europees Octrooibureau en is aldus aangewezen indien de exploitatie van de uitvinding bescherming vereist in meerdere landen binnen Europa. Een Europees octrooi wordt bekomen via een gecentraliseerde octrooiaanvraag- en verleningsprocedure voor de gekozen landen. Na verlening wordt het Europees octrooi geldig verklaard in elk van de betrokken landen en valt het uiteen in nationale octrooien (dit is de reden waarom men in de literatuur spreekt over een Europees octrooi als zijnde een bundel octrooien). De nationale octrooiwetgeving is van toepassing op elk van de individuele nationale octrooien.

Het is ook mogelijk individuele octrooien aan te vragen in de diverse landen. Over het algemeen is het echter goedkoper om de Europese procedure te gebruiken als men bescherming wenst in meerdere Europese landen.

Aanvraag

Aanvraag voor een Europees octrooi kan voor België ingediend worden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom of rechtstreeks bij de European Patent Office. Een gepubliceerde octrooiaanvraag wordt opgenomen in de octrooidatabanken met een nummer met voorvoegsel 'EP'. Bij de aanvraag van een Europees octrooi geldt de bescherming voor alle in de aanvraag aangeduide landen. 

Verlening

Een Europees octrooi wordt verleend door de European Patent Office. De octrooihouder dient rekening te houden met een periode tussen twee en vijf jaar. Na de verlening van het Europese octrooi dient de aanvrager in elk van de aangeduide landen een nationale geldigheidsverklaring aan te vragen. (In de octrooidatabanken wordt voor elk van deze nationale octrooien niet altijd een apart octrooidocument opgenomen.) Een Europees octrooi kan bijgevolg een verschillende draagwijdte hebben in de landen waar het verleend is.

Akkoord van Londen

Het Akkoord van Londen betreft een vrijwillig akkoord ingevoerd in oktober 2000 en in werking getreden op 1 mei 2008. Dit akkoord heeft als doel de vertaalkosten die een Europees octrooi met zich meebrengt gevoelig terug te dringen.

Afgeleverde Europese octrooien moeten immers in principe vertaald worden naar de nationale taal van elk land aangeduid door de aanvrager om op nationaal niveau geldig verklaard te kunnen worden. Dit kan zeer belangrijke, en vaak afschrikkende, kosten met zich meebrengen, in het bijzonder voor een KMO. Deze vertalingen, die pas beschikbaar zijn na de aflevering van het Europese octrooi, zijn uiteindelijk van zeer gering technisch belang.

De staten die het Akkoord van Londen ondertekenden, hebben op die manier aanvaard om geheel of in grote mate afstand te doen van de regel om een vertaling te maken van de uitgereikte Europese octrooien naar hun nationale taal.

De lijst van de lidstaten van het Europees Octrooibureau die het Akkoord van Londen bekrachtigd hebben, is beschikbaar op de website van het EPO.

Geldigheid

Na verlening moeten elk jaar per land de kosten voor het in stand houden van uw octrooirecht betaald worden. Deze instandhoudingstaksen verschillen per land. Deze gezamenlijke kost kan hoog oplopen. Als octrooihouder dient u goed na te denken in welke landen het winstgevend is om het octrooi te (blijven) handhaven. Zodra u stopt met betalen van instandhoudingstaksen voor een bepaald land, vervalt in dat land het octrooi.

Handhaving

Eens het Europees octrooi uitgereikt is en in geval van een geschil, moeten de rechten van dit octrooi bepleit worden voor elk van de nationale tribunalen van de landen betrokken bij het geschil. De wettelijke rechtsvorderingen kunnen dus duur zijn, de zaken kunnen op verschillende snelheden worden behandeld, en de schadevergoeding resulterend uit de gerechtelijke beslissingen kan in belangrijke mate verschillen van land tot land.

De oplossing voor deze problemen ligt dus in het creëren van een Europees tribunaal voor octrooien, zie Europees octrooi met eenheidswerking.

 

 

>> Geldigheidsgebied en duur

>> Homepagina Octrooicel