Woordenlijst

Dit betreft een woordenlijst die gerelateerd is aan octrooien. De algemene woordenlijst vindt u hier.

Octrooien

Abstract
De samenvatting of abtract van een octrooi is een samenvattende tekst zonder juridische waarde. Het verschaft een beknopt overzicht van de technische informatie betreffende de uitvinding.
De Nederlandse term is 'uittreksel'.

Belgisch octrooi
Octrooi geldig in België.

Claims
Duidelijke omschrijving van de typerende kenmerken van de uitvinding in een octrooitekst. De conclusies bepalen de beschermingsomvang van een octrooi. Formuleert u de conclusies te beperkend, dan kan hieraan later niet meer worden verholpen. Een slechte redactie kan dus leiden tot een octrooi met een beperktere beschermingsomvang.
De Nederlandse term is 'conclusies'.

CPC
Cooperative Patent Classification. Het CPC is een uitbreiding van het IPC en wordt gezamenlijk beheerd door het EOB en het US Patent and Trademark Office. Het is onderverdeeld in negen delen, A-H en Y, die op hun beurt worden onderverdeeld in klassen, subklassen, groepen en subgroepen. (link)

Description of the invention
Beschrijving van de uitvinding in een octrooitekst. De beschrijving bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste bevat ze een overzicht van het domein van de techniek waarop de uitvinding betrekking heeft. Ten tweede geeft ze een omschrijving van het technisch probleem waarvoor de uitvinding een oplossing biedt. Ten derde formuleert ze de door de uitvinding geboden oplossing voor het omschreven technisch probleem.
De Nederlandse term is 'beschrijving van de uitvinding'.

DIE
De Dienst voor de Intellectuele Eigendom is een openbare dienst van de federale overheid. Ze is bevoegd voor alle vragen over intellectuele eigendom.(link)
De Franse vertaling is ‘Office de la Propriété Intellectuelle (OPRI)’.

Documentair onderzoek
Uitvoeren van een opzoeking in de octrooidatabanken naar bestaande octrooien in het domein van een uitvinding om na te gaan of de uitvinding al dan niet nieuw is. Een documentair onderzoek wordt uitgevoerd ter voorbereiding van het indienen van een octrooiaanvraag b.v. door een PATLIB centrum of een octrooigemachtigde.

Eenheid van uitvinding
Principe dat een uitvinding slechts handelt over één enkel technisch concept.

Europees octrooi
Octrooi geldig in een aantal landen aangesloten bij het Europees Octrooibureau. Deze betrokken landen worden door de octrooiaanvrager gekozen bij indiening van de octrooiaanvraag.

EPO
European Patent Office. Het biedt uitvinders een uniforme toepassingsprocedure die hen in staat stelt om octrooibescherming te zoeken in maximaal 40 Europese landen. (link)
De Nederlandse vertaling is ‘Europees Octrooi Bureau (EOB)’.
De Franse vertaling is ‘Office Européenne des Brevets (OEB)’.

Europees octrooi met eenheidswerking/ Unitair octrooi
Toekomstig alternatief voor het Europees octrooi dat octrooibescherming biedt voor het volledige grondgebied van de Europese Unie en een centrale behandeling van geschillen toelaat via een Europese octrooirechtbank.

Formeel onderzoek
Controle van het octrooiaanvraagdossier op volledigheid en vorm.

Herstelprocedure
Meer info vindt u hier.

Industriële toepasbaarheid
Octrooieerbaarheidsvoorwaarde die inhoudt dat het mogelijk is een uitvinding te exploiteren op commercieel vlak.

Inventiviteit
Octrooieerbaarheidsvoorwaarde die inhoudt dat de verwezenlijking van een uitvinding het resultaat is van uitvinderswerkzaamheden. Dit betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat een persoon met een gelijkaardige technische achtergrond tot hetzelfde resultaat komt.

IPC
International Patent Classification. Het IPC voorziet in een hiërarchisch taalsysteem van onafhankelijke symbolen voor de classificatie van octrooien en gebruiksmodellen op basis van de verschillende gebieden van de technologie waarop ze betrekking hebben.(link)

Mosaics
Figuren in een octrooitekst die de werking van de uitvinding verduidelijken.
De Nederlandse term is 'tekeningen'.

Nieuwheid

Octrooieerbaarheidsvoorwaarde die inhoudt dat een uitvinding geen deel uitmaakt van de huidige stand van de techniek. Dit betekent dat er over de uitvinding nog geen informatie is verschenen onder een publiek toegankelijke vorm, in om het even welke taal en in om het even welk land.

Nieuwheidsonderzoek
Beoordeling van een uitvinding op nieuwheid en eenheid van uitvinding in het kader van een octrooiaanvraag (nationaal, Europees en internationaal). Een nieuwheidsonderzoek wordt uitgevoerd door het Europees Octrooibureau voor een Belgisch of Europees octrooi. Voor een internationaal octrooi gebeurt dit door een International Searching Authority. Meer info vindt u hier.

Octrooidatabanken
Databanken waarin het grootste deel van alle wereldwijd gepubliceerde octrooien en octrooiaanvragen gepubliceerd zijn.

Octrooieerbaarheidsvoorwaarden
Om octrooieerbaar te zijn, moet de uitvinding voldoen aan criteria, de zogenaamde octrooieerbaarheidscriteria.

Octrooigemachtigde
Technisch-juridische deskundige die advies levert op het gebied van intellectuele eigendom (o.a. octrooien en licenties) en een uitvinder of onderneming begeleidt bij het verkrijgen en instandhouden van een octrooi.
Synoniem is mandataris.

Octrooihouder

Persoon of onderneming waaraan de rechten, verbonden aan een octrooi, zijn toegekend. De octrooihouder is niet noodzakelijk de uitvinder van de uitvinding gedekt door het octrooi. De naam van de uitvinder wordt apart vermeld in het octrooidocument.

Onderzoek ten gronde

Beoordeling van een op de criteria van nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid,industriële toepasbaarheid en geoorloofdheid in het kader van een aanvraag voor een Europees octrooi.

PATLIB
Een PATent LIBrary is een octrooi-informatie centrum. (link)

PCT
Patent Cooperation Treaty is het samenwerkingsverdrag inzake octrooien, een procedure voor de aanvraag van een reeks octrooien wereldwijd, indien de exploitatie van een uitvinding bescherming. (link)

WIPO
World Intellectual Property Organization is het wereldwijde forum voor de intellectuele eigendomsdiensten, beleid, voorlichting en samenwerking.(link)

Recht van voorrang
Meer info vindt u hier.

Zoekmachine
Tool om de online octrooidatabanken te raadplegen. Een publieke zoekmachine geeft gratis toegang tot de octrooidatabanken. Een commerciële zoekmachine is betalend. 

 

 

>> Octrooien

>> Homepagina Octrooicel