Nagaan van de octrooieerbaarheid

Octrooieerbaarheid

Enkel uitvindingen van technische aard komen in aanmerking voor octrooibescherming. Bovendien is eenheid van uitvinding vereist en dient een uitvinding te voldoen aan de octrooieerbaarheidscriteria betreffende nieuwheid, inventiviteit, industriële toepasbaarheid en geoorloofdheid.

Prioriteits- of nieuwheidsonderzoek

In de praktijk vraagt voornamelijk het aantonen van de nieuwheid en inventiviteit van een uitvinding opzoekwerk.

Om te bepalen of aan het nieuwheidscriterium is voldaan, wordt een prioriteits- of nieuwheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek maakt het mogelijk om na te gaan of de uitvinding al dan niet deel uitmaakt van de huidige stand van de techniek.

Een eerste onderzoek onder andere in de octrooidatabanken, maakt het mogelijk om, hoewel dat nooit gegarandeerd wordt, de nieuwheid van een uitvinding te controleren en eventueel de geschiktheid om een procedure voor een octrooiaanvraag te beginnen.
Naast de octrooidatabanken bestaan er wetenschappelijke en ook niet-wetenschappelijke bronnen die relevante informatie kunnen bevatten.

Hoewel de beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding zich zal baseren op de stand van de techniek die uit het nieuwheidsonderzoek naar boven komt, vereist dit veel meer interpretatie dan de beoordeling van het nieuwheidsonderzoek en is de uitkomst van het onderzoek door een octrooibureau steeds onzeker. De Octrooicel van het WTCB zal zich bijgevolg in het kader van een nieuwheidsonderzoek beperken tot algemeen richtinggevende aanbevelingen omtrent de inventiviteit van een uitvinding.


Ondernemers uit de bouwsector kunnen beroep doen op de Octrooicel van het WTCB voor een opzoeking in de octrooidatabanken, en zonder verplichting. Zij kunnen eveneens in contact gebracht worden met de onderzoekers van het WTCB voor een controle binnen andere beschikbare informatiebronnen of eventueel om hulp te krijgen bij de technische ontwikkeling van een onderzoeksproject.


Ondernemers uit andere sectoren
kunnen voor een opzoeking (al dan niet kostenloos) terecht bij één van de andere PATLIB centra in België.

Mits betaling is het ook mogelijk een onderzoek te laten doen bij de Sectie Octrooi-informatie van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie of het onderzoek door een octrooigemachtigde te laten uitvoeren.

 

 

>> Aanvraagprocedure

>> Homepagina Octrooicel