Opmaken van het aanvraagdossier

Inhoud van het aanvraagdossier

Een octrooiaanvraagdossier bestaat uit de volgende documenten:

 • aanvraagformulier tot verlening van een octrooi
  Het aanvraagformulier voor een Belgisch octrooi dient te worden gericht tot de Minister van Economie. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de site van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.
 • beschrijving van de uitvinding
  De beschrijving bestaat uit verschillende onderdelen:
 1. Ten eerste bevat ze een overzicht van het domein van de techniek waarop de uitvinding betrekking heeft.
 2. Ten tweede geeft ze een omschrijving van het (technisch) probleem waarvoor de uitvinding een oplossing biedt.
 3. Ten derde formuleert ze de door de uitvinding geboden oplossing voor het omschreven (technisch) probleem.

  Verder geeft de beschrijving ook uitleg bij de tekeningen. De combinatie van beschrijving en tekeningen dient een deskundige voldoende informatie te geven om de uitvinding te kunnen namaken.
 • conclusies ('claims' in het Engels)
  De conclusies beschrijven het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd en leggen dus de beschermingsomvang vast. Door een duidelijke omschrijving van de typerende kenmerken van de uitvinding zorgen de conclusies ervoor dat deze beschermd is tegen namaak. Enkel producten die volledig overeenstemmen met elk van de conclusies vallen onder de octrooibescherming. De inhoud van de conclusies wordt ondersteund door de beschrijving en tekeningen.
 • tekeningen
  De tekeningen bestaan uit figuren die de werking van de uitvinding verduidelijken.
 • uittreksel ('abstract' in het Engels)
  Het uittreksel is een samenvattende tekst zonder juridische waarde. Het verschaft een beknopt overzicht van de technische informatie betreffende de uitvinding.

Vorm van het aanvraagdossier

De vorm van het dossier varieert naargelang het gaat over een Belgische, een Europese, een Europese met eenheidswerking/ unitaire of een internationale aanvraag.

Voor een Belgische octrooiaanvraag is de taal naar keuze Nederlands, Frans of Duits. Uitgebreide richtlijnen voor het opstellen van de vereiste documenten zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 2 december 1986 zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 25 mei 1987.

Een Europese octrooiaanvraag mag initieel worden ingediend in een nationale taal van een verdragsstaat van de European Patent Convention, mits indiening van een vertaling in 1 van de 3 officiële talen van de European Patent Office (Engels, Frans of Duits) binnen de 2 maanden. Uitgebreide richtlijnen voor het opstellen van de vereiste documenten zijn opgenomen in de European Patent Convention.

Van zodra het Europees octrooi met eenheidswerking/ unitair octrooi gelanceerd is, zal meer informatie beschikbaar zijn.

Wil men buiten Europa octrooibescherming genieten, dan biedt het Octrooisamenwerkingsverdrag (Patent Cooperation Treaty of PCT) een oplossing. Er moet slechts één aanvraag ingediend worden. Voor een internationale PCT-aanvraag wordt wat betreft de taalkeuze en de algemene richtlijnen verwezen naar het PCT evenals het uitvoeringsreglement en naar de beheerinstructies van het PCT. Dit verdrag wordt beheerd door de WIPO.

Hulp van mandataris

Een ondernemer kan zich voor deskundige hulp bij het doorlopen van de aanvraagprocedure richten tot een octrooigemachtigde (mandataris). Dit is een specialist die de aanvrager vertegenwoordigt tijdens de aanvraagprocedure en bijstaat bij de verdere administratieve opvolging van het dossier. De erkende octrooigemachtigde speelt een belangrijke rol bij het opstellen van het aanvraagdossier. Zijn taak bestaat erin de conclusies zodanig te formuleren dat het octrooi een efficiënte en volledige bescherming tegen namakers vormt. Een slechte redactie van de conclusies kan leiden tot een beperktere beschermingsomvang. Verder kan de octrooigemachtigde ook advies leveren met betrekking tot de landen waarin bescherming aangewezen is en de geschikte procedure aangeven (nationaal, Europees, Europees met eenheidswerking/ unitair of internationaal).

 

 

>> Aanvraagprocedure

>> Homepagina Octrooicel