Instandhouding van het octrooi

Geldigheidstermijn

Octrooien hebben een maximale beschermingsduur van 20 jaar. Deze bescherming begint te lopen vanaf de indieningsdatum van het octrooi (of de datum van voorrang).

In België was het mogelijk om voor aanvragen die waren neergelegd tot 8 januari 2009 een octrooi te verkrijgen zonder nieuwheidsonderzoek met een verkorte beschermingsduur van 6 jaar (een 'klein octrooi').

Nietigverklaring

Iedereen die daarbij belang heeft kan de rechtbank vragen om een octrooi nietig te verklaren. Een nietigverklaring is de hele levensduur van een octrooi mogelijk en vereist een rechterlijke uitspraak.

Een octrooi kan slechts nietig verklaard worden op de volgende gronden:

  • De uitvinding voldoet niet aan alle octrooieerbaarheidsvoorwaarden namelijk nieuwheid, inventiviteit (uitvinderswerkzaamheid), industriële toepasbaarheid en geoorloofdheid.
  • De uitvinding is niet duidelijk en volledig genoeg beschreven opdat een deskundige ze kan toepassen.
  • Het verleende octrooi is ruimer dan wat oorspronkelijk in de aanvraag stond.
  • De octrooihouder had geen recht op het octrooi.

Oppositie

Oppositie verschilt t.o.v. nietigheid in twee opzichten:

  • oppositie is slechts mogelijk gedurende een korte termijn na het verlenen van een octrooi
  • oppositie is een procedure voor de instantie die het octrooi heeft verleend (i.p.v. voor een rechtbank bij een nietigverklaring)

Inbreuk

In het merendeel van de gevallen is het de verantwoordelijkheid van de octrooihouder om inbreuk op te sporen en aan te klagen. Elke inbreuk wordt bestraft met een onmiddellijke stopzetting van de inbreukmakende activiteiten, een boete en de verplichting tot een volledige schadeloosstelling van de octrooihouder.

Het toezicht op de concurrentie is dus onontbeerlijk in de strijd tegen namaak. De diensten van de douanes kunnen samenwerken met de octrooihouders en andere intellectuele eigendomsrechten om namaak op te sporen en dienovereenkomstig te handelen.

Wijzigingen

Iedere verandering in de staat van een octrooi, zoals o.a.overdracht van eigendom (verkoop) of verstrekking van een licentie (bruikleen), dient te worden meegedeeld aan het nationaal octrooibureau. (Voor een Belgisch octrooi dient de Dienst voor Intellectuele Eigendom schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.).

Instandhouding van het octrooi

Om een octrooi in stand te houden dienen jaarlijks taksen (annuïteiten) te worden betaald. Het octrooi blijft geldig zolang de jaarlijkse instandhoudingstaksen worden betaald. Het is niet mogelijk het octrooi te verlengen na afloop van de 20 jaar, uitgezonderd voor zekere farmaceutische of fytofarmaceutische producten door middel van een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) (zie de website van het Dienst voor Intellectuele Eigendom voor meer informatie over dit onderwerp).

De geldende instandhoudingstaksen zijn afhankelijk van land tot land. Voor octrooien bekomen via de Europese of internationale procedure dienen in elk land de ‘nationale’ jaarlijkse taksen te worden betaald. Elk octrooi blijft afzonderlijk geldig zolang de taksen in het betrokken land worden betaald.

In het geval van een Europese octrooiaanvraag moeten de geldende instandhoudingstaksen eveneens worden betaald op het Europese Octrooibureau tot aan de aflevering van het Europees octrooi.

Voor het in stand houden van het Europees octrooi met eenheidswerking/ unitair zal maar één jaarlijkse instandhoudingstaks moeten worden betaald aan het Europees Octrooibureau.

 

 

>> Aanvraagprocedure

>> Homepagina Octrooicel