Verlening van het octrooi

Publicatie van de octrooiaanvraag

De inhoud van een octrooi blijft geheim tussen de indieningsdatum en de publicatiedatum. Achttien maanden na de indieningsdatum wordt het integrale octrooidossier gepubliceerd. Dit geldt voor zowel de Belgische, de Europese als de internationale procedure.
Van zodra het Europees octrooi met eenheidswerking/ unitair octrooi gelanceerd is, zal meer informatie beschikbaar zijn.

Verlening van het octrooi

De Belgische verleningsprocedure is relatief eenvoudig omdat het octrooi verleend wordt ongeacht het resultaat van het onderzoek van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden. Wanneer alle formaliteiten zijn vervuld en alle taksen zijn betaald, wordt zo vlug mogelijk na het verstrijken van een termijn van 18 maanden na de datum van indiening (of de voorrangsdatum indien een recht van voorrang werd ingeroepen) een ministerieel besluit tot verlening van het Belgische octrooi afgeleverd. De aanvrager kan ook vragen om het octrooi sneller te verlenen op voorwaarde dat enkele formaliteiten zijn vervuld. Deze vraag kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer er kort na de octrooiaanvraag een inbreuk wordt vastgesteld.

Een Europees octrooi wordt verleend na een positief onderzoek ten gronde, wanneer de taksen zijn betaald en alle vertalingen in orde zijn. Gedurende een periode van 9 maanden na publicatie van de verlening in het Europese Octrooiblad kunnen de lidstaten oppositie aantekenen tegen het Europees octrooi. Daarna moet het octrooi geldig verklaard worden in elke benoemde staat. Zo valt een Europees octrooi tenslotte uiteen in nationale octrooien (men zegt van een Europees octrooi dat het gaat over een 'bundel van octrooien').

Van zodra het Europees octrooi met eenheidswerking/ unitair octrooi gelanceerd is, zal meer informatie beschikbaar zijn.

Een octrooi aangevraagd via de internationale PCT-procedure wordt bij de start van de nationale fase verleend volgens de geldende nationale procedures en de termijnen hangen dus af van het nationale bureau. OPGELET: Via PCT-procedure kunt u geen Belgisch octrooi krijgen. In uw internationale aanvraag kunt u slechts een Europees octrooi aanduiden. Tijdens de 'nationale' procedure voor het Europees octrooibureau kunt u dan de gewenste Europese landen, waaronder eventueel België, aanduiden.

 

 

>> Aanvraagprocedure

>> Homepagina Octrooicel