Indienen van de aanvraag

De indieningsprocedures van een nationale aanvraag kunnen van land tot land verschillen. Men constateert ook verschillen naargelang het gaat om een Belgische, een Europese, een Europese met eenheidswerking/ unitaire of een internationale aanvraag. Hieronder worden de indieningsprocedures voor Belgische, Europese, Europese met eenheidswerking/ unitaire en internationale octrooiaanvragen samengevat.

Plaats van indiening

Elke persoon met een woonplaats of vestiging in België kan een aanvraag voor een Belgisch octrooi indienen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Personen zonder woonplaats of vestiging in België dienen via een octrooigemachtigde te werk te gaan.

Iedere persoon kan, onafhankelijk van zijn nationaliteit, zijn woonplaats of vestigingsplaats een aanvraag voor een Europees octrooi indienen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. (Voor de verdere procedure is vertegenwoordiging vereist voor personen zonder woonplaats of vestiging in een lidstaat van de European Patent Office) De aanvraag kan ook rechtstreeks bij de de European Patent Office worden ingediend.

Voor het Europese octrooi met eenheidswerking/ unitaire blijft de gewone procedure voor het verlenen van een Europees octrooi behouden. Na verlening van het Europees octrooi, heeft de octrooihouder een maand de tijd om eenheidswerking aan te vragen voor zijn Europees octrooi (unitair).

Elke persoon met een woonplaats of vestigingsplaats in België kan een internationale PCT-aanvraag indienen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Personen zonder woonplaats of vestiging in een lidstaat van de Paris Convention dienen via een octrooigemachtigde te werk te gaan. De aanvraag kan ook bij de European Patent Office of de World Intellectual Property Organization worden ingediend.

Datum van de indiening en voorrang

Voor een octrooi op zowel Belgisch, Europees, Europees met eenheidswerking/ unitair als internationaal vlak wordt bij indiening van de octrooiaanvraag aan het dossier een indieningsdatum toegekend. Voor landen die de Paris Convention hebben goedgekeurd, legt de indieningsdatum een voorrang vast in andere lidstaten van het verdrag zodat de octrooibescherming later naar deze landen kan worden uitgebreid indien gewenst (binnen 12 maanden). Deze bepaling voorkomt dat het initiële document van octrooiaanvraag afbreuk doet aan het nieuwheidskarakter van latere uitbreidingen.

Opmerking

Voor de indiening van de aanvraag is het absoluut noodzakelijk de uitvinding geheim te houden, om toekomstige geschillen te vermijden wat de nieuwheid van de uitvinding betreft. Als een verspreiding naar derde partijen toch noodzakelijk blijkt te zijn, zou die slechts onder voorwaarden van strikte vertrouwelijkheid mogen uitgevoerd worden.

 

 

>> Aanvraagprocedure

>> Homepagina Octrooicel