Het i-DEPOT

Het i-DEPOT is een betrouwbaar middel om de kennis van een idee, een concept of een proces op een bepaalde datum te bewijzen. Het is een eenvoudig bewijsmiddel dat u een datumstempel geeft. Dat kan zeer belangrijk zijn op het moment dat er een conflict ontstaat.
Het i-DEPOT is geen intellectueel eigendomsrecht en biedt dus geen bescherming. Het kan echter een belangrijke stap zijn in het innovatieproces van een onderneming, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een octrooi, merk, tekening of model.

De prijs van een i-DEPOT is slechts 25 euro als u een code gebruikt die u op voorhand kunt aanvragen bij de Octrooicel van het WTCB. Al wat u moet doen, is een mail sturen naar idepot@bbri.be. Wij bezorgen u dan zo snel mogelijk uw code. 

Bescherming

In een i-DEPOT kan u verschillende dingen vastleggen: een idee, een concept, een format, een document, ... .

Het feit dat u uw idee in een i-DEPOT heeft vastgelegd wil niet zeggen dat u automatisch het alleenrecht of een monopolie heeft op dat idee. Maar het geeft u wel een bewijs dat uw idee op een bepaald moment al bestond. Dit kan heel nuttig zijn op het moment dat een discussie ontstaat over wie het eerst een bepaalde kennis had.

Er zijn verschillende situaties waarin het verstandig kan zijn om een i-DEPOT in te dienen. Informatie hieromtrent vindt u hier.

U kunt de inhoud van een ingediend i-DEPOT niet meer veranderen. Bij wijziging geldt het i-DEPOT bewijs niet meer.

Openbaarheid: geheim i-DEPOT versus openbaar i-DEPOT

Standaard is een i-DEPOT geheim. Dit is zeer belangrijk wanneer de deponent de mogelijkheid wil openhouden om later een octrooi of model voor zijn uitvinding aan te vragen. Hij dient er dan wel op toe te zien dat zijn idee of uitvinding ook niet via andere kanalen publiek gemaakt wordt, want zolang hij enkel een i-DEPOT heeft, en geen octrooi of model, is zijn uitvinding op geen enkele manier beschermd. 

Sinds december 2016 is het echter ook mogelijk om de inhoud van een i-DEPOT openbaar te maken via i-D Space. Een aantal mogelijke redenen om een i-DEPOT openbaar te maken, zijn:

-          Om partners te zoeken voor het verder ontwikkelen van de uitvinding

-          Om aan de buitenwereld duidelijk te maken wie de uitvinder van een bepaald idee is, zonder dat je er bescherming voor zoekt

-          Om te verhinderen dat anderen een octrooi of andere vorm van bescherming kunnen nemen op jouw idee.

Opgelet! Het openbaar maken van een i-DEPOT vooraleer een octrooi is aangevraagd, brengt de nieuwheid in het gedrang, waardoor het onmogelijk wordt om daarna nog een octrooi aan te vragen! U wint best eerst advies in bij een specialist vooraleer over te gaan tot het openbaar maken van een i-DEPOT.

Een i-DEPOT kan geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt worden. Het openbaar maken van een i-DEPOT kost 20€.

Alternatieven

Het i-DEPOT geeft een vaste datum. Hetzelfde kan bekomen worden op andere manieren:

  • een door de notaris opgestelde authentieke akte met vermelding van het bestaan van het werk;
  • de registratie bij eender welk registratiebureau van de Federale Overheidsdienst Financiën;
  • een aangetekend schrijven aan zichzelf dat men gesloten laat;
  • sommige bedrijven gebruiken een zeer strikt ingevuld labodagboek als datumbewijs

Procedure

Een i-DEPOT kan online ingediend worden via de site van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) ofwel door middel van een i-DEPOT envelop, die op eenvoudige aanvraag verkregen kan worden bij het BBIE.

De standaard bewaartermijn van een i-DEPOT is 5 jaar en is zo vaak als men wenst verlengbaar.

Een online i-DEPOT kost 35 euro. De i-DEPOT envelop kost 45 euro voor een bewaartermijn van 5 jaar en 65 euro voor een bewaartermijn van 10 jaar.

Korting

Voortaan daalt die prijs naar 25 euro als u een code gebruikt die u op voorhand kunt aanvragen bij de Octrooicel van het WTCB. Al wat u moet doen, is een mail sturen naar idepot@bbri.be. Wij bezorgen u dan zo snel mogelijk uw code.

 

 

>> Homepagina Octrooicel