Woordenlijst

Per intellectueel eigendomsrecht vind je een aparte woordenlijst terug, die terminologie behandelt die eigen is aan het onderwerp.

Octrooien

Tekeningen en modellen

Merken

Auteursrecht

Algemene woordenlijst

Hieronder vind je generieke termen terug.

Auteursrecht
Het auteursrecht is een rechtstitel die aan de titularis een tijdelijke exclusiviteit verleent voor de exploitatie van een literair of artistiek werk.

BBIE
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. (link)

Bedrijfsnaam
De naam waaronder uw onderneming zaken doet en bekend is bij het publiek. Die naam is zeer belangrijk: het is de naam die u vermeldt op officiële documenten en op uw bedrijfsdocumenten.
Synoniemen zijn 'handelsnaam' of 'commerciële naam'. 

DIE
De Dienst voor de Intellectuele Eigendom is een openbare dienst van de federale overheid. Ze is bevoegd voor alle vragen over intellectuele eigendom. (link)
De Franse vertaling is ‘Office de la Propriété Intellectuelle (OPRI)’.

Eenheid van uitvinding

Principe dat een uitvinding slechts handelt over 1 enkel technisch concept.

EPO

European Patent Office. Het biedt uitvinders een uniforme toepassingsprocedure die hen in staat stelt om octrooibescherming te zoeken in maximaal 40 Europese landen. (link)
De Nederlandse vertaling is ‘Europees Octrooi Bureau (EOB)’.
De Franse vertaling is ‘Office Européenne des Brevets (OEB)’.

EUIPO (het voormalige OHIM)
European Union Intellectual Property Office is verantwoordelijk voor het beheer van het Uniemerk en het ingeschreven Gemeenschapsmodel. (link)
De Nederlandse vertaling is 'Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie' (het voormalige BHIM)
De Franse vertaling is 'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle'.

Handelsnaam
De naam waaronder uw onderneming zaken doet en bekend is bij het publiek. Die naam is zeer belangrijk: het is de naam die u vermeldt op officiële documenten en op uw bedrijfsdocumenten.
Synoniemen zijn 'bedrijfsnaam' of 'commerciële naam'.

Inbreuk
Schending van het alleenrecht tot exploitatie van het intellectuele eigendomsrecht.

Intellectuele eigendom

Geheel aan prestaties, voortgebracht door de menselijke geest, die het reeds gekende overschrijden. Intellectuele eigendom wordt opgesplitst in industriële eigendom (o.a. octrooien, merken, tekeningen en modellen) en artistieke/literaire eigendom (o.a. auteursrecht).

Licentie

Vergunning van een octrooihouder aan een ondernemer om een beschermde (geoctrooieerde) uitvinding te exploiteren mits betaling.

Mandataris

Technisch-juridische deskundige die advies levert op het gebied van intellectuele eigendom (o.a. octrooien en licenties) en een uitvinder of onderneming begeleidt bij het verkrijgen en instandhouden van een octrooi.
Synoniem is octrooigemachtigde.

Merk
Het merk is een rechtstitel die aan de titularis een permanente (onbeperkt verlengbaar), maar territoriaal beperkte exclusiviteit verleent voor de exploitatie van een onderscheidend teken.

Octrooi

Wettelijke bescherming van een uitvinding van technische aard. Een octrooi biedt de houder het alleenrecht tot exploitatie (maken en verkopen) van de uitvinding.
De Engelse vertaling is ‘patent’.
De Franse vertaling is ‘brevet’. Beide termen worden ook in het Nederlands gebruikt.

Octrooicel WTCB (ocbc_small_notext.gif)
Informatiedienst gericht op de bouwsector met als doelstelling het bewustzijn van KMO’s te vergroten wat betreft het belang van het beschermen van intellectuele eigendom voor uitvindingen in de bouw.

Octrooidatabanken

Databanken waarin het grootste deel van alle wereldwijd gepubliceerde octrooien en octrooiaanvragen gepubliceerd zijn.

Octrooigemachtigde
Technisch-juridische deskundige die advies levert op het gebied van intellectuele eigendom (o.a. octrooien en licenties) en een uitvinder of onderneming begeleidt bij het verkrijgen en instandhouden van een octrooi.
Synoniem is mandataris.

Octrooihouder

Persoon of onderneming waaraan de rechten, verbonden aan een octrooi, zijn toegekend. De octrooihouder is niet noodzakelijk de uitvinder van de uitvinding gedekt door het octrooi. De naam van de uitvinder wordt apart vermeld in het octrooidocument.

PATLIB
Een PATent LIBrary is een octrooi-informatie centrum. (link)

Tekening of model
De tekening of het model is een rechtstitel die aan de titularis een tijdelijke en territoriaal beperkte exclusiviteit verleent voor de exploitatie van de uiterlijke verschijningsvorm van een product of van een deel van een product.

Technology watch
Opvolging van de stand van de techniek in een bepaald domein. Op vlak van octrooien komt dit neer op het leveren van een overzicht van de collectie bestaande octrooien in een welbepaald domein, met inbegrip van updates wanneer nieuwe octrooien verschijnen. Binnen het WTCB is er de C-watch, een dienst die u op de hoogte houdt van de nieuwste innovatieve ideeën en producten uit de bouwsector.

Vennootschapsnaam
De naam waaronder de onderneming in de Kruispuntbank is ingeschreven.
Synoniem is 'maatschappelijke naam'.

WIPO
World Intellectual Property Organization is het wereldwijde forum voor de intellectuele eigendomsdiensten, beleid, voorlichting en samenwerking. (link)

 

 

>> Homepagina Octrooicel