Aanvraagprocedure

Eens aan de voorwaarden van originaliteit en concrete vorm is voldaan, geniet een werk de bescherming van de auteurswet zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld. Auteursrechtelijke bescherming ontstaat automatisch door de creatie zelf van een origineel werk.

In tegenstelling tot de industriële eigendomsrechten (zoals bijv. het octrooirecht en het merkenrecht), zijn dus geen bijkomende administratieve formaliteiten vereist voor de verwerving van auteursrecht.

Het kan evenwel nuttig zijn over te gaan tot registratie of indiening om ten opzichte van derden (en desgevallend in de rechtbank) te kunnen bewijzen dat het werk reeds bestond vóór een bepaalde datum. Registratie of indiening garandeert echter niet dat het werk beschermd wordt door het auteursrecht.

Er bestaan meerdere manieren om een bepaalde datum te verkrijgen:

  • de registratie bij eender welk registratiebureau van de Federale Overheidsdienst Financiën;
  • een door een notaris opgestelde authentieke akte met vermelding van het bestaan van het werk;
  • het i-DEPOT;
  • een aangetekend schrijven aan zichzelf dat men gesloten laat
  • gebruik maken van auteursverenigingen om hun rechten te beschermen zoals bv. SOFAM, SABAM, ...

 

>> Auteursrecht

>> Homepagina Octrooicel