F.A.Q.
Vaak gestelde vragen

1. Kan een software programma in aanmerking komen voor een intellectueel eigendomsrecht?

Computerprogramma's zijn als zodanig geen uitvindingen. Het is pas wanneer een computerprogramma een bepaald technisch effect veroorzaakt of, in combinatie met hardware, aan de andere octrooieerbaarheidsvoorwaarden voldoet dat octrooibescherming een optie is.

Zo kan een software gerelateerde uitvinding die een technische oplossing voor een technisch probleem aandraagt, wel in aanmerking komen voor octrooibescherming.
Of zou een computerprogramma waardoor gegevensopslag minder geheugencapaciteit zou innemen, bijvoorbeeld wél een 'uitvinding' kunnen inhouden.
Een ander voorbeeld is dat software beschermd kan zijn als het een onderdeel van een productiemethode is.

Computerprogramma's zijn daarentegen wél beschermbaar door het auteursrecht.
Een voorbeeld hiervan is een software als rekenmodule indien de software een originele aaneenschakeling van instructies is (bv. opvragen van parameters + verwerking en berekening + weergave van de resultaten).

De programmalijn die de oppervlakte van een vierkant berekent (er is hiervoor in feite maar 1 formule mogelijk) kan niet beschermd zijn.

2. Waarmee moet ik rekening houden als ik een technologiewacht van octrooien wil organiseren?

Als u wilt nagaan welke nieuwe technologieën worden ontwikkeld binnen een bepaald domein, moet u dat domein voldoende specificeren. Een zoektocht naar energie-efficiënte verlichtingstechnieken voor gebouwen levert bijvoorbeeld meer dan 3.000 octrooien per jaar op. Als u uw speurtocht beperkt tot oleds, zijn er dat enkele tientallen. Als u daarentegen globale trends wil opsporen, moet u het domein wel breed genoeg definiëren, anders dreigen heel wat interessante trends onder de radar te blijven.
Octrooien worden verleend voor een bepaalde uitvoering van een idee, niet voor het doel op zich. Een technologiewacht rond ‘luchtdicht bouwen’ valt dus veel moeilijker te realiseren dan één rond ‘grond-water warmtepompen’.
Hoewel octrooien veel informatie kunnen opleveren, raadpleegt u het best ook andere bronnen. In onze nieuwsbrief 3 leest u met welke beperkingen een technologiewacht louter op basis van octrooien af te rekenen heeft.

3. Dit najaar sta ik op een beurs met een idee voor een nieuwe bevestigingstechniek van sanitaire elementen. Kan ik daar een octrooi op nemen?

De eerste vraag die u zich moet stellen, is: gaat het louter om een idee of hebt u al een concrete technische uitwerking gemaakt?
Voor een idee alleen kunt u namelijk geen intellectuele eigendomstitel krijgen. Om een octrooi te kunnen nemen, moet het gaan om een uitvinding van technische aard die beantwoordt aan bepaalde voorwaarden. Het moet gaan om een nieuwe uitvinding of om een verbetering. De uitvinding mag niet het vanzelfsprekend gevolg zijn van de stand der techniek. De uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn.
Een extra vereiste is dat het (verbeterd) product of procedé daadwerkelijk nieuw moet zijn. Zodra u het toont op een beurs of opneemt in een folder of op een website, is het niet langer nieuw en kunt u geen octrooi meer aanvragen. Als u eerst deelneemt aan de beurs en pas daarna een octrooi aanvraagt, zal uw aanvraag dus geen succes boeken.
Als u een octrooi aanvraagt, moet u een duidelijke beschrijving van de uitvinding of verbetering geven. Deze beschrijving is erg belangrijk. Als u bijvoorbeeld uitsluitend een uitvoering in metaal beschrijft, kan uw concurrent uw octrooibescherming omzeilen met een uitvoering in kunststof. Door een beroep te doen op professionele begeleiding, voorkomt u dergelijke desillusies. Deze specialist zal op basis van uw beschrijving de conclusies van het octrooi verwoorden, die aangeven wat er juist wordt beschermd.
Met vragen over octrooien en voor opzoekingen in octrooidatabanken, kunnen kmo’s uit de bouwsector gratis terecht bij de Octrooicel van het WTCB.

4. Mag een openbare dienst, bv. een gemeente, een geoctrooieerd bouwproduct voorschrijven of weigeren om dat te doen?

Geen enkele bepaling van het intellectuele eigendomsrecht en van het recht inzake overheidsopdrachten verbiedt een aanbesteder om in een overheidsopdracht een vereiste betreffende het gebruik van een geoctrooieerd product te specificeren, voor zover deze vereiste een bepaalde inschrijver niet bevoordeelt ten opzichte van de anderen. Het is wel aangewezen zich er bij het onderzoek van de offertes van te vergewissen dat de inschrijvers kunnen aantonen dat zij de toelating van de octrooihouder hebben om het product in kwestie te gebruiken.

5. Een concurrent heeft eenzelfde logo, wat kan ik doen?

Logo’s zijn een zeer interessante manier om je als bedrijf te profileren en herkenbaar op de markt aanwezig te zijn en bepalen mee de identiteit van je bedrijf of product.

Als bedrijf heb je er alle belang bij te voorkomen dat concurrenten uw logo overnemen: een langzaam opgebouwd imago mag niet zomaar te grabbel gegooid worden! Om dergelijk ongewild gebruik van uw logo te voorkomen, is het van essentieel belang je logo als merk te registreren. Wanneer u uw logo als merk heeft beschermd, kunt u een concurrent verbieden (indien nodig via de rechtbank) het logo nog langer te gebruiken.

Wanneer u dat echter heeft nagelaten, wordt het zeer moeilijk uw concurrent te dwingen een ander logo te kiezen. In het ergste geval is uw concurrent u zelfs voor geweest om het logo te registreren, en kan hij u verbieden het nog verder te gebruiken!

 

 

>> Homepagina Octrooicel