TIS Speciale funderingstechnieken

Geef vorm aan uw innovatieprojecten
Project van Thematische Innovatiestimulering "Speciale Funderingstechnieken"

De sector van de speciale funderingstechnieken wordt vandaag de dag geconfronteerd met grote uitdagingen, die het gevolg zijn van een aantal recente ontwikkelingen op maatschappelijk (stijgende vraag naar de optimale benutting van de beschikbare ruimte, inbreiding, ...), ecologisch (implementering van de Europese Water Framework Directive), wetgevend en normatief vlak (het van kracht worden van Eurocode 7, harmonisering in Europa, ...). De markt van de speciale funderingstechnieken is dus een groeimarkt, waarbij een innovatieve en interactieve benadering van de beschikbare technologie onontbeerlijk is.

Om de concurrentiepositie van de bouwbedrijven (en dan vooral de KMO) in de context van de Europese eenheidsmarkt te verstevigen en om hen te informeren over en te ondersteunen bij dit innovatieproces, richtte het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - in samenwerking met de Belgische Vereniging van Funderingsaannemers (ABEF) en de K.U.Leuven - het door het IWT gesubsidieerde project van Thematische Innovatiestimulering 'Speciale funderingstechnieken' op.

Doelgroep en interessegebieden

Hoewel de hoofddoelgroep van dit sectoroverschrijdende project gevormd wordt door bedrijven die speciale funderingstechnieken uitvoeren, materiaalfabrikanten, materiaalleveranciers en bedrijven uit de monitorings- en sensingindustrie, kunnen ook bouwheren, ontwerpers, algemene aannemers, machinebouwers en bedrijven die gespecialiseerd zijn in aanverwante technieken (saneringsbedrijven, baggerbedrijven, …) beroep doen op het advies van de projectmedewerkers.

Teneinde resultaatgericht te werken, wordt er tijdens het project vooral aandacht besteed aan de vijf volgende innovatiepistes :
  • de recente innovaties op het gebied van de uitvoering van speciale funderingstechnieken
  • de toepassing van geavanceerde sensingsystemen voor speciale funderingstechnieken
  • de aanwending van nieuwe materialen bij speciale funderingstechnieken
  • de innovatieve technieken, ontwikkeld voor het gebruik, de renovatie en de versteviging van bestaande funderingssystemen
  • de inschakeling van funderingstechnieken voor de energievoorziening van gebouwen.

Activiteiten

Het TIS-project tracht voornamelijk het kennisniveau in zijn ruime doelgroep te verhogen, synergieën tussen de geinteresseerden op te sporen en het bestaande innovatiepotentieel te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Deze acties gaan gepaard met netwerking, workshops, studiedagen, databanken,… Hierbij wordt beoogd om samen te werken met organismen zoals de Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek (BGGG), de Belgische Vereniging voor Ondergrondse Technieken en Stedenbouw (BVOTS) en de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV).

De innovatiepistes worden uitgewerkt door een aantal werkgroepen waarbinnen telkens een state-of-the-art gemaakt wordt van de op nationaal en internationaal niveau beschikbare technologie en know-how, die verspreid zal worden onder de vorm van technische publicaties.

Via de TIS-SFT website wordt informatie verspreid over nationale en internationale workshops en studiedagen waarin recente ontwikkelingen betreffende funderingstechnieken aan bod komen. Van de belangrijkste hiervan wordt een korte samenvatting gemaakt die consulteerbaar is op de website.

Daarnaast worden ook nuttige documenten op de website geplaatst, welke men kan downloaden. Voorbeelden hiervan zijn :
  • Referentieberekeningen ter toetsing van software ter berekening van het paaldraagvermogen met de methode De Beer
  • Richtlijnen voor het ontwerp en de uivoering van bemalingen
  • Gids voor de toepassing van Eurocode 7 in België
  • ...
Mede dankzij de sponsoring door TIS-SFT wordt het onafhankelijke Nederlands-Belgische vakblad “Geotechniek” gratis verspreid in België. Dit tijdschrift beoogt uitwisseling van kennis en ervaring en stimulatie van de belangstelling voor het volledige geotechnische vakgebied. Geïnteresseerde personen die deze driemaandelijkse publicatie kosteloos wensen te ontvangen, kunnen zich aanmelden bij de uitgever (info@uitgeverijeducom.nl).

TIS-SFT News

Teneinde de geïnteresseerden te informeren over nieuwe beschikbare informatie, is in het driemaandelijkse tijdschrift WTCB Contact een rubriek “TIS-SFT News” opgenomen waarin evenementen en nieuwe publicities aangekondigd worden.

Persoonlijke diensverlening

Personen of bedrijven die geïnteresseerd zijn in de TIS-SFT activiteiten of die een bedrijfsbezoek of specifieke informatie ter ondersteuning van hun innovatieprojecten wensen, kunnen steeds contact opnemen met de projectverantwoordelijke. Zij kunnen zich eveneens inschrijven via het aanmeldingsformulier op de website.

Verhoopte resultaten

Door hun acties hopen de projectmedewerkers op termijn bij te dragen tot de ontwikkeling van performantere funderingssystemen en kostenefficiënte, milieuvriendelijke en veilige uitvoeringstechnieken. Een ander oogmerk ligt in de verbetering van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de speciale funderingstechnieken.

Nuttige informatie

Partners : WTCB ABEF KU Leuven


Met de steun van : Innovatienetwerk IWTInstituut voor de aanmoediging van Innovatie voor Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Contact :
WTCB
ir. Noël Huybrechts
Lombardstraat 42
B-1000 BRUSSEL
Telefoon : +32 2 655 77 11
http://www.tis-sft.wtcb.be