Last update: 20/04/2017

   
Région de Bruxelles-Capitale
13_12_nl.gif
 
Confederatie Bouw / Brussel - Hoofdstad

Voorstelling

 
De Technologische Dienstverlening Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de financiering van Brussels Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling (InnovIRIS).

Deze dienst werd ontwikkeld in rechtstreeks partnership met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad.

Inhoud Technologische Dienstverlening

De acties van de Technologische Dienstverlening die het WTCB sinds 2006 uitvoert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rond de thema´s duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling, zijn ondertussen een vaste waarde geworden. Ook in de biënnale 2016-2018 zal het WTCB deze technologische ondersteuningsacties voortzetten.
Hieronder wordt deze gratis dienstverlening nader toegelicht.

 

Waaruit bestaat de Technologische Dienstverlening?

De kern van de technologische dienstverlening heeft als doelstelling om het algemene competentie- en kennisniveau van de Brusselse bouwsector te verhogen, en meer specifiek innovatieve praktijken en technologieën die beantwoorden aan de nieuwe uitdagingen en voorschriften van duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling te stimuleren.  
 
De aanpak is zowel bedrijfspecifiek als meer collectief gericht op een bedrijvengroep. De thema´s van de vorige biënnale werden grotendeels behouden: energie, akoestiek, renovatie, duurzaam materiaalgebruik & gezondheid en toegankelijkheid. Gezien het toenemende belang van houtbouw en rationeel gebruik van water, wordt het thema "houtbouw en groendaken" in deze nieuwe biënnale ook uitgebreid naar gevels.

Tot wie is ze gericht?

De technologische ondersteuningsacties zijn bestemd voor alle Brusselse ondernemingen van de bouwsector. Dit zijn niet enkel bouwondernemingen, maar eveneens de voorafgaande bouwactoren (fabrikanten of verdelers, architecten, studiebureaus, overheden, enz).

Deze door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerde acties zijn volledig gratis voor de begunstigden.

Welke actiemiddelen worden gebruikt?

De dienstverlening heeft tot doel het concurrerende standpunt van de ondernemingen te verbeteren door de kwaliteit van de acties, het technologische niveau, de vorming en informatie over innoverende technologieën te bevorderen. Dit concretiseert zich onder de vorm van individuele en collectieve ondersteunende acties, zoals:
 • acties gericht op de prioritaire onderwerpen van de dienstverlening, die de bewustmaking en stimulatie van nieuwe en innoverende technologieën beogen,
 • rechtstreekse en multidisciplinaire technologische ondersteuning van alle bouwactoren, omtrent duurzame en innovatieve technieken,
 • collectieve informatieacties en publicaties door middel van cursussen, conferenties, workshops, publicaties, enz.,
 • specifieke prospectiehulpmiddelen, en in het bijzonder twee diensten die in de loop van de vorige biënnale op punt werden gezet: 'Technology Watch' en 'Innovatieve Prospectie' die de studie van nieuwe potentiële producten/diensten met betrekking tot de bouwmarkt en -activiteiten met hoge toegevoegde waarde beogen.

Welke missies worden nagestreefd?

De volgende onderwerpen worden in deze biënnale (2016-2018) als prioritaire aspecten beschouwd:

 • energie en gebouwen
       13_2.jpg 13_9.jpg 
  Hierbij gaat de aandacht vooral naar de steeds strenger wordende  EPB-regelgeving, het in rekening brengen van koudebruggen, de renovatie van bestaande gebouwen, de mogelijkheden en beperkingen van binnenisolatie, de luchtdichtheid van gebouwen, de integratie en technische/economische haalbaarheid van duurzame energie-technieken, enz.

 • akoestisch comfort
        13_11.jpg13_7.jpg
  De nadruk ligt tijdens deze biënnale op de akoestische sanering van bestaande (beschermde) stadsgevels, het akoestische ontwerp van gordijngevels, het vermijden van installatielawaai (voornamelijk ventilatie) in woongebouwen, de problematiek van (lichte) vloerconstructies met betrekking tot contactgeluiden, geluidsisolatieverbeterende maatregelen bij renovaties, nieuwbouwconcepten voor normaal en verhoogd akoestisch comfort in woongebouwen volgens de nieuwe Belgische norm, richtwaarden en tendensen voor akoestisch comfort in schoolgebouwen, kantoren, ziekenhuizen en hotels, enz.

 • renovatie, restauratie en onderhoud van gevels
       13_8.jpg13_3.jpg    
  Dit deel spits zich vooral toe op innovatieve reinigingstechnieken, nieuwe methodes voor anti-graffiti-behandelingen, anorganische muurverven, optimalisatie van interventies op ondergrondse lokalen, behandeling van opstijgend vocht, bestrijding van hygroscopische zouten in metselwerk, energetische verbetering van oude gebouwen, enz.

 • toegankelijkheid van gebouwen
       13_6.jpg
  Dit deel tracht de uitdaging aan te gaan in verband met de vergrijzing van de bevolking, door een concept te beogen dat meer gericht is op de gebruiker. Hierbij ligt de nadruk op thema's zoals de woontypologie als vertrekbasis voor de beoordeling van toegankelijkheid en aanpasbaarheid, aanpasbaarheid als basiscriterium bij het ontwerp van woningen en kantoren, plaatsen van een goede verlichting in woningen voor slechtzienden, uitwerking van een goede verticale circulatie in woongebouwen en kantoren, enz.

 • duurzaam materiaalgebruik & gezondheid
   13_10_fr.gif   13_13.jpg
  Met dit onderzoek wil de TD de bouwpartners op de hoogte houden over de ontwikkelingen in de wetgeving maar ook in de standaardisatie. Hierbij zal daarom ook bijzondere aandacht en ondersteuning geschonken worden aan de levenscyclusanalyse (LCA), zijn toepassingen op product- (EPD) en gebouwniveau, afvalbeheer en recyclage, het efficiënt gebruik van de verschillende bronnen van milieu- en gezondheidsinformatie, enz.

 • duurzame houtbouw, en groene gevels en daken
    houtbouw 02
  Hout wordt steeds meer gebruikt in de bouw en heeft ondertussen zijn effectiviteit en voordelen bewezen. De draagstructuur van commerciële en (multi)residentiële gebouwen, maar evenzeer schrijnwerk zoals houten gevelbekleding en houten ramen of deuren zullen bijzondere aandacht krijgen.
  Bovendien, nadat de eerste as van de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duurzaam bouwen was, richt de tweede as zich op de watersector. Groendaken bevinden zich net op het raakvlak van deze twee assen. Daarom wordt ook dit thema opgenomen als prioritair thema (zonder andere duurzame daksystemen uit te sluiten).

 • technology watch 'bouwtechnologie en duurzame stedenbouw'
       technologywatch_f2.jpg 
  Deze 'technologiewacht' informeert bedrijven in een vroeg stadium omtrent innovatieve technologieën, bouwprocessen en -materialen die zich momenteel manifesteren, en trends die de bouwwereld van morgen bepalen, zodat pro-actieve bedrijven hiervan gebruik kunnen maken bij de opstart of oriëntatie van nieuwe bedrijfsactiviteiten.

 • innovatieve prospectie
  Deze prospectie analyseert vanuit een aantal potentieel vernieuwende trends de innovaties, technologieën, socio-demografische factoren, de markt en de Brusselse bouwcapaciteit/competentie, en verwerkt dit tot toegankelijke studierapporten die de bouwwereld verder zal aanzetten tot innovatie.

Samenwerkingen 

Deze dienstverlening geniet de directe ondersteuning van de diensten van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H). Ze is partner van Greenbizz en ligt in lijn met de beleidsacties van de voornaamste betrokken publieke instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (o.a. met de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu – as Duurzaam Bouwen):
• Leefmilieu Brussel (BIM)
• Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH)
• Brussels Agentschap voor de Onderneming (Impulse)
• Het Centrum van Studies, Onderzoek en Acties in Architectuur (CERAA)
• Passiefhuis-Platform vzw (PHP)
• De Stadswinkel en Brussels Energie Agentschap (ABEA – Stadswinkel)
• Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC)
We noteren eveneens de actieve deelname van de technologische adviseurs van deze dienstverlening aan "cluster ecobuild.brussels" die werd gecreëerd door Impulse.