Last update: 01 02 2011

Wetgeving in Brussel

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

Een essentieel instrument van het stedelijk beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die de belangrijkste aspecten van het dagelijks leven regelt: de kenmerken van de bouwwerken en hun naaste omgeving, de bewoonbaarheidsnormen van woningen, de bouwplaatsen, de inrichting van de wegen,... De meest recente GSVwerd door de regering goedgekeurd op 21 november 2006.

Europese Energieprestatierichtlijn voor gebouwen

Tot de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie (EU) behoren het terugdringen van het energieverbruik en het voorkomen van energieverspilling. Eind 2006 heeft de EU zich verbonden tot een energiebesparing van 20% op haar jaarlijks verbruik van primaire energie en deze doelstelling moet uiterlijk 2020 zijn bereikt. Zij doet hiertoe een beroep op de burgers, de ter zake bevoegde overheidsorganen en de marktspelers en stelt, onder meer, minimumnormen voor het energetisch rendement en regels voor de etikettering van producten, diensten en infrastructuur vast.

Meer informatie omtrent deze richtlijn kunt u vinden via deze link.

U vindt er onder andere de richtlijnen voor het beleid van de energie-efficiëntie voor 2020, het actieplan 2007-2012, het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013), en ook de tenuitvoerlegging ervan (energieprestatie van gebouwen, warmtekrachtkoppeling, energie-efficiëntie in het eindgebruik en bij de energiediensten).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Europese richtlijn in haar Ordonnantie van 7 juni 2007 omgezet (klik hier en zoek op typedocument 'ordonnantie' en datum van afkondiging 2007-06-07). Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 legt de eisen voor de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen vast (klik hier en zoek op typedocument 'besluit' en datum van afkondiging 2007-12-21). Voor meer informatie omtrent de wetgeving, verzoeken wij u om de site van Leefmilieu Brussel (BIM) te raadplegen. 

Op de WTCB-site van de Normen Antenne ‘Energie en Binnenklimaat’ vindt u meer informatie over de normen en de reglementeringen inzake energieprestatie van gebouwen in de 3 Gewesten.

Norm akoestiek NBN S 01–400–1:2008

Alle info omtrent de toepassing van de normen en de reglementeringen betreffende het akoestische comfort voor woongebouwen vindt u terug op de WTCB-website Normen Antenne ‘Akoestiek’.

Ruimtelijke ordening en huisvesting in Brussel

Wettelijk stedenbouwkundig kader

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO) vormt de juridische grondslag van de stedenbouw in Brussel. Het BWRO werd bij besluit van 9 april 2004 aangenomen, is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 26 mei 2004 en in werking getreden op 5 juni 2004.
Het BWRO voorziet in het bestaan van een aantal stedenbouwkundige werkinstrumenten voor de regeling en de omkadering van de materie stedenbouw en ruimtelijke ordening:
  • de ontwikkelingsplannen : GewOP en GemOP
  • de bestemmingsplannen : GBP en BBP
  • de stedenbouwkundige verordeningen: GSV en GemSV
Meer informatie vindt u hier.

Brusselse Huisvestingscode

De Huisvestingscode legt de minimumvereisten vast op vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting van te huur gestelde woningen. 

Meer informatie vindt u hier.

Monumenten en Landschappen

De Directie Monumenten en Landschappen organiseert de bescherming van het patrimonium door de uitvoering van wettelijke maatregelen inzake klassering, bescherming en inventarisering.

Meer informatie vindt u hier

 Terug