Last update: 01 02 2011

Actieplannen in Brussel

Economie en werkgelegenheid

CET en plannen van economische ontwikkeling

Het CET (Contract Economie Tewerkstelling) werd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse sociale partners afgesloten in maart 2005 om de ontwikkeling van het Gewest op lange termijn te waarborgen.
Op langere termijn is het CET tevens een strategisch instrument voor het bevorderen van een duurzame en ambitieuze economische ontwikkeling van Brussel. De maatregelen in het kader van CET structureren 27 prioritaire werkterreinen, waarvoor prioriteiten en uitdagingen, evenals doelstellingen werden ontwikkeld.
In aansluiting op deze 27 werkterreinen stelde de Brusselse regering ook drie aanvullende specifieke plannen op, die uitgewerkt werden in het licht van specifieke doelstellingen:

 • tewerkstellingsplan;
 • innovatieplan;
 • overdrachtplan.

Doelstelling 2013 - Samen investeren in de stedelijk ontwikkeling

Dit operationeel programma stelt een geïntegreerde stedelijk ontwikkeling voor die toelaat de socio-economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te koppelen aan de groeidoelstellingen en tewerkstelling ondersteund door Europa en België.

37 projecten zijn begonnen in het kader van dit operationeel programma "Doelstellingen 2013" gesteund door het Europees fonds EFRO, waaronder:

 • Competentiecentrum voor duurzaam bouwen van het WTCB gelegen aan de Poincarélaan 79 te 1060 Sint-Gillis dat het volgende omvat:
 • dienstverleningen (Technologische Dienstverlening duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling; Technology watch "Building technology & Sustainable Cities");
 • onderzoekseenheden (Laboratoria "Duurzame renovatie" en "Gezondheid & Milieu").
 • Brussels Sustainable Economy (BSE)

Het BSE-project heeft als doel een Strategisch ontwikkelingsplan voor economische circuits op het gebied van leefmilieu in het Brussels Gewest vast te leggen, uit te werken en door te voeren. Dit plan heeft de ambitie economische activiteit en werkgelegenheid in het Brussels Gewest te creëren door milieucircuits nieuw leven in te blazen. Momenteel worden 6 circuits onderzocht:

 1. ecoconstructie,
 2. hernieuwbare energiebronnen,
 3. biomassa en groene en witte chemie,
 4. afval,
 5. water,
 6. ecovoeding.
 • Brussels Greenbiz

De creatie van incubatoren ontstond uit de wens van het Gewest om omgevingen te creëren die gunstig waren voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe activiteiten in de sectoren die beschouwd worden als dragers voor innovatie in Brussel.  Aldus, heeft EEBIC een meer algemeen profiel, Eurobiotec is gericht naar biotechnologieën, ECAB focust zich op TIC, BLSI zal gewijd zijn aan de wetenschap van het levend wezen en tenslotte zal Greenbiz zich focussen op het milieu.  Deze laatste, nog steeds in voorbereiding, zal dus als doel hebben het opnemen en begeleiden van de eerste stappen van de "groene" ondernemingen die ontstaan en innoveren in het domein van het milieu.

Alliantie Tewerkstelling-Milieu

Zie persconferentie van minister Benoît Cerexhe op 26 02 2010.

 

Inrichting van het Grondgebied en Stedenbouwkundig

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP)

Het GewOP kwam tot stand na een analyse van de stad en vormt de stuwende kracht achter de toekomstige ontwikkeling ervan. Het gaat om een ontwikkeling die gericht is op een aangename Brusselse leefomgeving, evenals op duurzaamheid, solidariteit en de wil om het rijke karakter van de stad te beklemtonen.

Gemeentelijke ontwikkelingsplannen (GemOP)

De GemOP's zijn analoog aan het GewOP maar dan op gemeentelijk niveau.

Regenplan 2008-2011

Het Regenplan heeft tot doel de krachtlijnen van een dergelijke benadering tegen overstromingen aan te geven. Het zal deel uitmaken van een "Waterbeheersplan", zoals voorzien in de Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid in Brussel.

 

Leefmilieu/Gezondheid

Het actieplan voor energie-efficiëntie (APEE)

Tot de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie (EU) behoren het terugdringen van het energieverbruik en het voorkomen van energieverspilling. Door de richtlijn 2006/32/CE worden de lidstaten verplicht om actieplannen op te stellen voor energie-efficiëntie (APEE) volgens een welbepaalde procedure. In België overleggen de gewesten en het federale niveau met het oog op het weerhouden van een gemeenschappelijke evaluatiemethode gericht op een energiebesparing van 9% waarbij wordt uitgegaan van de gewestelijke energiebalansen.De eerste Brusselse APEE herneemt alle maatregelen die reeds door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden aangenomen en waarvoor een officiële beslissing bestond op 30 juni 2007.

Lucht-Klimaat Plan

In het besef van het belang van de luchtverontreiniging in stedelijk milieu heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 25 maart 1999 een ordonnantie betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit goedgekeurd: "Plan voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de opwarming van het klimaat".

Geluid Plan

Gelet op het belang van de geluidshinder in een stedelijke omgeving keurde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 17 juli 1997 een ordonnantie goed ter bestrijding van de geluidshinder in een stedelijke omgeving. Deze ordonnantie bepaalde dat de Regering een Programma voor de bestrijding van de geluidshinder moet goedkeuren en uitvoeren.Hiervoor werd het "Geluidsplan (2008-2013) ter preventie en bestrijding van geluidshinder en trillingen in een stedelijke omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" opgesteld.

Afvalplan

Het globale plan inzake de preventie en het beheer van afval werd opgesteld door Leefmilieu Brussel (BIM), in samenwerking met het Gewestelijke Agentschap voor Netheid (GAN of ANB) en legt voor meerdere jaren de hoofdlijnen vast van het beleid met betrekking tot de preventie en het beheer van afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het 1ste plan introduceerde de eerste selectieve ophalingen, het 2de legde de prioriteit bij de preventie en het 3de bij de dematerialisering en het hergebruik. Het vierde plan kadert in de context van de nieuwe kaderrichtlijn afval (Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/2008), die een prioriteitsvolgorde invoert voor het afvalstoffenbeleid. Deze moet beginnen bij preventie, gevolgd door voorbereiding voor hergebruik, recycling, andere nuttige toepassing en verwijdering. Dit vierde plan werd goedgekeurd op 11 maart 2010 voor onbepaalde duur, in tegenstelling tot de vorige plannen. Het zal minstens om de vijf jaar door het BIM geëvalueerd worden, voor de eerste keer in 2013.

Bedrijfsvervoersplan

Een bedrijfsvervoerplan bestaat uit de studie, de uitvoering en de opvolging van maatregelen van één of meer ondernemingen om de verplaatsingen in verband met de bedrijfsactiviteiten duurzaam te beheren. De bedoeling is de mobiliteit in Brussel te verbeteren en de hinder voor de omgeving (geluid en vervuiling) te verminderen.Terug