De City Boom in Brussel

Om het volledige document te downloaden, klik hier.

De City Boom als socio-economisch fenomeen

Eind 2011 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan 1.14 miljoen inwoners, het hoogste aantal inwoners tot hiertoe. Na het vorige record in 1968, toen Brussel 1 079 200 inwoners telde, is de bevolking continu gedaald gedurende bijna 30 jaar, tot er in 1995 een ommekeer kwam en het bevolkingsaantal steil omhoog begon te gaan. Er wonen nu een pak meer mensen in het Brussels Gewest dan ooit daarvoor.

Het valt op dat er grote interne migratiestromen zijn (verhuizingen van en naar andere regio’s in België), en dat er netto meer mensen het Brussels Gewest verlaten om elders in België te gaan wonen. De netto externe migratiestromen (van en naar het buitenland) en de natuurlijke aangroei resulteren echter in een sterke netto bevolkingsgroei.

In dit hoofdstuk gaan we in op de demografische voorspellingen, de oorzaken van de sterke bevolkingsgroei, en de socio-economische impact op het Brussels Gewest.

Klik hier om dit hoofdstuk te downloaden.

Het Brusselse woningenbestand

Om de impact van de City Boom op Brussel beter te kunnen begrijpen, is het onontbeerlijk een goed zicht te hebben op het bestaande woningenpark. In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste statistieken samen over woningtypologie, de kwaliteit van het Brussels woningenbestand, en de Brusselse woningenmarkt.

Klik hier om dit hoofdstuk te downloaden.

(bron: Bureau d'Architectes Emmanuel Bouffioux)

Herbestemmen leegstaande gebouwen

Brussel heeft een omvangrijk kantorenpark. Een relatief groot deel daarvan staat echter leeg, omwille van diverse redenen (frictie-leegstand, conjuncturele leegstand, leegstand door renovatie, …). Een deel van de leegstand is echter structureel. Daarom wordt het herbestemmen van kantoren steeds vaker als oplossing naar voor geschoven. Daarbij moet verder gedacht worden dan het herbestemmen naar woningen: er zal ook een toenemende vraag naar scholen en crèches zijn. Het kan de moeite lonen om te zoeken naar functies die qua gebouwtypologie het dichtst bij de leegstaande kantoren aanleunen.

In dit hoofdstuk gaan we in op de kansen en belemmeringen van kantoortransformaties. Een aantal inspirerende cases illustreren het potentieel.

Klik hier om dit hoofdstuk te downloaden.

Optoppen

Onder optoppen verstaat men het aanbrengen van één of meerdere additionele bouwlagen bovenop een bestaand gebouw. Hoewel deze ingreep in België, en meer specifiek in Brussel, nog niet veel is toegepast, zien we dat in sommige andere landen al heel wat ervaring hiermee is opgedaan. Optoppen heeft een aantal duidelijke voordelen en kan een belangrijke bijdrage leveren tot het duurzaam verdichten van de stad. We zien dat een aantal buitenlandse steden (zoals Parijs, Genève en Rotterdam) maatregelen genomen hebben om optoppen te stimuleren. Ook in Brussel vinden we een aantal interessante cases van optoppingen.

Klik hier om dit hoofdstuk te downloaden.

Tijdelijk anders bestemmen

(bron: Camelot Europe)

Hoewel de vraag naar ruimte in een sterk groeiende stad als Brussel zeer hoog is, blijven heel wat terreinen en gebouwen langdurig leegstaan. Wanneer de reden of oorzaak van de leegstand structureel is, moet gezocht worden naar een nieuwe definitieve bestemming, zoals vb. het herbestemmen van leegstaande kantoren naar woningen.

In heel wat gevallen is de leegstand echter tijdelijk. Waar nog maar weinig aandacht aan besteed wordt, is hoe deze terreinen en gebouwen die tijdelijk niet gebruikt worden, een tijdelijke bestemming kunnen krijgen.

De oorzaken van de leegstand zijn zeer divers, alsook de mogelijke tijdelijke bestemmingen die voor een dergelijk terrein kunnen bedacht worden. Maar er is steeds één constante: leegstaande, ongebruikte terreinen en gebouwen verloederen, en vormen een belangrijk stoorzender in het stedelijk weefsel.

Daarom verdient een doordachte tijdelijke invulling van leegstaande terreinen minstens evenveel aandacht dan de zoektocht naar een permanente, lange-termijn bestemming.

Klik hier om dit hoofdstuk te downloaden.

Open ruimte en groen in de stad

(bron: City of Fukuoma)
De City Boom zal onvermijdelijk een verdere verdichting van de stad tot gevolg hebben waardoor de open ruimte onder druk komt te staan. Een te beperkte aanwezigheid van natuur en open ruimte kan de leefbaarheid van een stad sterk aantasten, zeker als we in het achterhoofd houden dat de City Boom gepaard gaat met een verjonging van de bevolking en een groei van het aantal kinderen, die meer dan anderen nood hebben aan ruimte om te kunnen spelen.

Daarom gaan we in dit hoofdstuk na hoe we open en groene ruimte kunnen creëren in een steeds dichter bebouwde stedelijke omgeving, en wat de reële voordelen daarvan kunnen zijn.

Klik hier om dit hoofdstuk te downloaden.Terug