De aangemelde instanties

Terwijl de BPR enkel bepaalde dat de lidstaten erkende instanties moesten aanstellen om taken van derden te verrichten volgens de verschillende systemen van verklaring van overeenstemming en deze moesten aanmelden bij de andere lidstaten en de Europese Commissie, gaat de BPV veel verder. De verordening legt immers eisen op aan de aanmeldende autoriteiten, de aangemelde instanties en voor de aanmeldingsprocedure en voorziet in een procedure om de bekwaamheid van aangemelde instanties te betwisten.

Deze aanvullende bepalingen hebben tot doel ervoor te zorgen dat de instanties die de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van bouwproducten uitvoeren, in de hele Europese Unie een uniform prestatieniveau hebben en dat deze instanties hun functies op hetzelfde niveau en onder eerlijke concurrentievoorwaarden vervullen. Zo wordt de accreditatie voortaan vermeld als een middel (en geen verplichting) om te voldoen aan de eisen van de BPV.

Wat de praktische werking van de aangemelde instanties betreft, legt de BPV bepalingen vast met betrekking tot de dochterondernemingen en onderaannemers van de aangemelde instanties, wat niet het geval was in de BPR. Hierin wordt bepaald dat de dochterondernemingen en onderaannemers aan dezelfde eisen onderworpen zijn als de aangemelde instanties, dat aangemelde instanties die een beroep doen op een dochteronderneming of een onderaannemer de aanmeldende autoriteit daarvan op de hoogte moeten brengen en dat de aangemelde instantie de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de taken die verricht worden door haar dochterondernemingen en onderaannemers. Bovendien mogen de aangemelde instanties hun activiteiten enkel uitbesteden of de uitvoering van bepaalde activiteiten enkel toevertrouwen aan een dochteronderneming met instemming van de fabrikant.

De BPV geeft de aangemelde instanties ook de mogelijkheid om gebruik te maken van faciliteiten buiten hun testlaboratorium, op verzoek van de fabrikant en indien dat om technische, economische of logistieke redenen verantwoord is. In dit geval worden de tests door de aangemelde instantie zelf verricht of onder haar toezicht (hier kan dus geen sprake zijn van uitbesteding). De aanmeldingsregels van de BPV bepalen dat de aangemelde instanties die tests uitvoeren in externe faciliteiten specifiek als bevoegd aangewezen worden om buiten hun eigen geaccrediteerde testinstallaties te werken.

Naast de eisen in verband met de aanmelding legt de BPV operationele en informatieverplichtingen vast voor de aangemelde instanties met betrekking tot de maatregelen die ze moeten nemen wanneer ze nalatigheden vaststellen bij de uitvoering van hun taak van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

Tot slot wordt de coördinatiegroep van aangemelde instanties (Group of Notified Bodies) behouden, waarbij de BPV bepaalt dat de lidstaten erop toezien dat de instanties die ze aanmelden, deelnemen aan de activiteiten van deze groep.