De Europese technische beoordeling

Terwijl de BPR naar Europese technische goedkeuringen (of ETA - European Technical Approval) verwees, is er nu in de BPV sprake van Europese technische beoordelingen (afgekort ook ETA - European Technical Assessment). Het verstrekkingsproces en het wettelijke statuut van de ETA's zijn totaal verschillend hoewel het eindproduct identiek is.

In de eerste plaats worden de Europese technische beoordelingen voortaan niet meer afgegeven op basis van richtlijnen voor de Europese technische goedkeuring (of ETAG - European Technical Approval Guidelines) of specifieke richtlijnen eigen aan een fabrikant en aan een specifiek product (volgens de zogenaamde CUAP-procedure - Common Understanding of Assessment Procedure) wanneer er geen ETAG voorhanden was, maar op basis van Europese beoordelingsdocumenten (of EAD - European Assessment Documents). Het zijn voortaan deze Europese beoordelingsdocumenten die het statuut van Europese geharmoniseerde technische specificaties hebben, terwijl het in de BPR de Europese technische goedkeuringen waren die als zodanig aangezien werden en niet de ETAG's of CUAP's.

Dit heeft tot gevolg dat de Europese beoordelingsdocumenten in het Publicatieblad van de Europese Unie op dezelfde voet vermeld worden als de geharmoniseerde normen. Met dit verschil dat er geen co-existentieperiode bij vermeld wordt, aangezien de toepassing van een Europees beoordelingsdocument vrijwillig blijft in tegenstelling tot de geharmoniseerde Europese normen.

Door de opstelling van een officiële lijst van de definitieve Europese beoordelingsdocumenten kunnen de domeinen die onder de CE-markering vallen ook officieel en openbaar uitgebreid worden. Terwijl de CUAP's vertrouwelijke documenten waren eigen aan een fabrikant en een product, hebben de Europese beoordelingsdocumenten immers een openbaar en dus algemener karakter. Deze veranderingen hebben eveneens een invloed op de gebruikte terminologie. Zo is er, naast de bovenvermelde veranderingen, geen sprake meer van goedkeuringsinstanties maar van technische beoordelingsinstanties (TBI's), die gecoördineerd worden door de organisatie van de TBI's.

Wat de verstrekkingsprocedure betreft, omvat de BPV een aantal bepalingen die er onder meer op gericht zijn de transparantie van het proces te vergroten, ongerechtvaardigde vertragingen te vermijden en de kosten voor de fabrikanten tot een minimum te beperken. Zo moeten de technische beoordelingsinstanties samen met de organisatie van de TBI's het opstellen van de Europese beoordelingsdocumenten voortaan volledig voor hun rekening nemen, wat niet het geval was voor de opstelling van de CUAP's onder de BPR.

Tot slot zijn de eisen die van toepassing zijn op de TBI's en de werking en de financiering van de organisatie van TBI's uitdrukkelijk vermeld in de BPV.

Meer informatie over het verstrekkingsproces van de Europese technische beoordelingen vindt u via deze link.