De verplichtingen van de marktdeelnemers

De BPV maakt een duidelijk onderscheid tussen de verschillende marktdeelnemers die bij de CE-markering betrokken zijn en geeft een gedetailleerde beschrijving van hun verantwoordelijkheden wanneer er een bouwproduct op de markt wordt gebracht. Zo maakt de BPV een onderscheid tussen de fabrikant, de gemachtigde, de importeur en de distributeur (elke distributeur of importeur die onder zijn naam of merknaam een product op de markt brengt, of een product dat al op de markt gebracht is zodanig wijzigt dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen, wordt als een fabrikant aangezien en is onderworpen aan de verplichtingen voor fabrikanten).

De BPV bepaalt eveneens dat elke marktdeelnemer, op vraag van de markttoezichtautoriteiten en tot 10 jaar na het op de markt brengen van een product, in staat moet zijn om elke andere marktdeelnemer (fabrikant, importeur, distributeur) te identificeren aan wie hij het betrokken product geleverd heeft of die hem het betrokken product geleverd heeft.

De volgende leidraden leggen de verplichtingen van de verschillende marktdeelnemers vast: