De prestatieverklaring

De prestatieverklaring vervangt de EG-conformiteitsverklaring van de BPR. Afgezien van de verandering in terminologie legt de BPV extra eisen op voor de informatie die de prestatieverklaring moet verstrekken en geeft ze een model in haar bijlagen.

Voorbeeld: hoewel het begrip "NPD" (geen prestatie bepaald - No Performance Determined) nog altijd opgenomen is, legt de BPV extra regels op om lege prestatieverklaringen te vermijden. Zo is het verplicht om ten minste één relevante prestatie aan te geven voor het beoogde gebruik. Daarnaast heeft de Europese Commissie de mogelijkheid om essentiële kenmerken vast te leggen waarvoor het verplicht is een prestatie aan te geven.

Rekening houdend met mogelijke afwijkingen waarvan het kader duidelijk bepaald en afgebakend is, bepaalt de BPV ook duidelijk dat fabrikanten verplicht zijn een prestatieverklaring op te stellen voor producten die onder een geharmoniseerde norm vallen of in overeenstemming zijn met een Europese technische beoordeling. Dit impliceert meteen dat ze verplicht zijn de CE-markering aan te brengen op deze producten, aangezien deze verplicht is voor alle producten waarvoor een prestatieverklaring werd opgesteld.

Tot slot voorziet de BPV onder bepaalde voorwaarden eveneens in de elektronische verspreiding van de verklaring of in de terbeschikkingstelling ervan op een website.

Voor meer informatie over de prestatieverklaring en de inhoud ervan verwijzen we naar de volgende link.