Vergelijkende tabel BPR-BPV

 Bouwproductenrichtlijn Bouwproductenverordening 
Statuut van de Europese wetgevende tekst Richtlijn: tekst die omgezet moet worden in nationaal recht. Europese verordening: tekst die als zodanig en in zijn geheel van toepassing is, zonder omzetting in nationaal recht.
Fundamentele eisen 6 fundamentele voorschriften:
 1. Mechanische sterkte en stabiliteit
 2. Brandveiligheid
 3. Hygiëne, gezondheid en milieu
 4. Gebruiksveiligheid
 5. Geluidshinder
 6. Energiebesparing en warmtebehoud.
7 fundamentele eisen die overeenstemmen met de 6 fundamentele voorschriften van de BPR, rekening houdend met de volgende wijzigingen:
 • toevoeging van een 7de eis over het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
 • inachtneming van de bouwwerken tijdens de volledige levensduur,
 • inachtneming van het inbraakrisico in de fundamentele eis met betrekking tot de gebruiksveiligheid,
 • inachtneming van de toegankelijkheid voor gehandicapten in de fundamentele eis met betrekking tot de gebruiksveiligheid,
 • gedeeltelijke herformulering met meer expliciete verwijzing naar de aanwezigheid en de emissie van gevaarlijke stoffen en de invloed ervan op de milieukwaliteit en het klimaat (broeikasgassen). 
Europese technische beoordeling Afgifte van ETA's (Europese technische goedkeuringen = Europese technische specificatie) op basis van ETAG's (richtlijnen voor de Europese technische goedkeuring) of van CUAP's (Common Understanding of Assessment Procedure) door een goedkeuringsinstantie. Afgifte van ETA's (Europese technische beoordelingen) op basis van EAD's (Europese beoordelingsdocumenten = geharmoniseerde technische specificaties) door een technische beoordelingsinstantie (TBI). 
Productcontactpunten -
Oprichting van productcontactpunten die aangeduid worden door de lidstaten, om informatie te verstrekken over de bepalingen die van toepassing zijn op hun grondgebied. Deze bepalingen strekken ertoe dat er voldaan wordt aan de fundamentele eisen voor de relevante bouwwerken die gelden voor het beoogde gebruik van elk bouwproduct.
Producttype Resultaten van het typeonderzoek of ITT. Producttype = een reeks van representatieve klassen of niveaus van de prestaties van een bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan, dat is vervaardigd met een bepaalde combinatie van grondstoffen of andere elementen in een specifiek productieproces, en dat bepaald wordt op grond van typeonderzoek, typeberekening, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie van het product. 
Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 6 systemen van verklaring van overeenstemming van niveau 1+, 1, 2+, 2 , 3 en 4.5 systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van niveau 1+, 1, 2+, 3 en 4. 
Vereenvoudigde procedures Vereenvoudigde procedure waarin de BPR voorziet:
 • toegestane toepassing van het systeem van verklaring van overeenstemming van niveau 4 voor stukproductie, tenzij anders bepaald in de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.

Procedures die niet vermeld worden in de BPR maar wel al toegepast worden, sommige ervan zonder wettelijk kader:

 • geval van producten die, op basis van een besluit van de Europese Commissie, geacht worden zonder tests of berekening (CWT) of zonder verdere tests of berekening (CWFT) een bepaald prestatieniveau of een bepaalde prestatieklasse te halen,
 • gebruik van alle of een deel van de gegevens die overeenstemmen met het producttype van een andere fabrikant (shared ITT),
 • gebruik van testresultaten van componenten van een samenstel die ter beschikking gesteld worden door een andere fabrikant of leverancier (cascading ITT).

Vereenvoudigde procedures waarin de BPV voorziet:
 • geval van producten die, op basis van een besluit van de Europese Commissie, geacht worden zonder tests of berekening (CWT) of zonder verdere tests of berekening (CWFT) een bepaald prestatieniveau of een bepaalde prestatieklasse te halen,
 • gebruik van alle of een deel van de gegevens die overeenstemmen met het producttype van een andere fabrikant (shared ITT),
 • gebruik van testresultaten van componenten van een samenstel die ter beschikking gesteld worden door een andere fabrikant of leverancier (cascading ITT),
 • gebruik van alternatieve methoden voor de bepaling van het producttype,
 • aanpassing van het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van niveau 3 naar niveau 4,
 • vervanging van de beoordeling van de prestaties door specifieke technische documentatie.
Technische documentatie
-
Documentatie die alle relevante elementen met betrekking tot het vereiste systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid beschrijft, en die omvat - afhankelijk van het betrokken systeem voor de beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid - het conformiteitscertificaat van het product, het conformiteitscertificaat van het productiecontrolesysteem in de fabriek, de bemonsteringsrapporten, de testrapporten, en in voorkomend geval de geëigende of specifieke technische documentatie.

Voorlegging op verzoek van de bevoegde nationale autoriteiten om aan te tonen dat het product overeenstemt met de bijbehorende prestatieverklaring; wordt 10 jaar bijgehouden nadat het product op de markt is gebracht.

Prestatieverklaring
EG-conformiteitsverklaring bijvoegen bij het product dat op de markt gebracht wordt.

Gebruik van het begrip "NPD" (geen prestatie bepaald - No Performance Determined) en mogelijkheid op zogenaamde lege verklaringen in landen waar er voor geen enkel essentieel kenmerk van het product regelgeving bestaat.


Prestatieverklaring bij het product voegen of onder bepaalde voorwaarden elektronisch verspreiden of ter beschikking stellen op een website.

Gebruik van het begrip « NPD » (geen prestatie bepaald - No Performance Determined), maar verplichting om ten minste een relevante prestatie aan te geven voor het beoogde gebruik, en mogelijkheid voor de Europese Commissie om essentiële kenmerken te bepalen waarvoor verplicht een prestatie moet worden aangegeven. Dit maakt de zogenaamde lege verklaringen onmogelijk, zelfs in landen waar er voor geen enkel essentieel kenmerk van het product regelgeving bestaat.

Opstelling verplicht voor producten die onder een geharmoniseerde norm vallen of in overeenstemming zijn met een Europese technische beoordeling. 3 afwijkingen mogelijk:

 • product dat afzonderlijk of als maatwerk vervaardigd is in een niet-seriematig productieproces, in antwoord op een specifieke bestelling, en in een enkel geïdentificeerd bouwwerk geïnstalleerd is door de fabrikant;
 • bouwproduct dat op de bouwplaats vervaardigd is om in de betrokken bouwwerken verwerkt te worden, of;
 • bouwproduct dat op een traditionele manier of met het oog op monumentenzorg in een niet-industrieel proces vervaardigd is voor de deugdelijke renovatie van bouwwerken die, overeenkomstig de toepasselijke nationale regels, als onderdeel van een geklasseerd gebied of vanwege hun bijzondere architecturale of historische waarde, officieel beschermd zijn.

Model van verklaring opgenomen in de BPV.

CE-markering
CE-markering verplicht in de meeste maar niet in alle lidstaten, (verschillende interpretaties en omzettingen van de BPR).

Informatie bij de CE-markering:

 • laatste twee cijfers van het jaar waarin de markering wordt aangebracht,
 • identificatie van de fabrikant,
 • niveau of klasse van de aangegeven prestaties,
 • verwijzing naar de toegepaste geharmoniseerde technische specificatie,
 • in voorkomend geval het identificatienummer van de aangemelde instantie,
 • in voorkomend geval het referentienummer van het afgegeven certificaat,
 • het beoogde gebruik zoals vastgesteld in de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.
CE-markering verplicht voor alle producten waarvoor een prestatieverklaring werd opgesteld, d.w.z. voor alle producten die onder een geharmoniseerde Europese norm vallen of waarvoor een Europese technische beoordeling verstrekt werd (geen interpretatie meer mogelijk).

Extra (of gewijzigde) informatie bij de CE-markering:

 • laatste twee cijfers van het jaar waarin ze het eerst werd aangebracht,
 • referentie van het producttype,
 • referentienummer van de prestatieverklaring (in plaats van het referentienummer van het afgegeven certificaat).
Identificatienummer
-
Toekenning van een identificatienummer aan elk product, namelijk een type-, partij- of serienummer of een ander element aan de hand waarvan het product geïdentificeerd kan worden nadat het op de markt is gebracht, met het oog op de traceerbaarheid.
Verplichtingen van de marktdeelnemers Verantwoordelijkheden van de fabrikanten.

Geen andere marktdeelnemers bepaald.


 
Onderscheid tussen fabrikant, gemachtigde, importeur en distributeur.

De verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verschillende marktdeelnemers worden duidelijk geformuleerd.

Verplichting voor elke marktdeelnemer om, op vraag van de markttoezichtautoriteiten en tot 10 jaar na het op de markt brengen van een product, in staat te zijn om elke andere marktdeelnemer (fabrikant, importeur, distributeur) te identificeren aan wie hij het betrokken product geleverd heeft of die hem het betrokken product geleverd heeft.

Aangemelde instanties Aanstelling door de lidstaten van de erkende instanties om taken van derden te verrichten volgens de verschillende systemen van verklaring van overeenstemming, en aanmelding van deze instanties bij de andere lidstaten en de Europese Commissie.

Geen eisen voor de aangemelde instanties en de aanmeldende autoriteiten.

Oprichting van een coördinatiegroep van aangemelde instanties (Group of Notified Bodies).


Aanstelling door de lidstaten van de erkende instanties om taken van derden te verrichten volgens de verschillende systemen van verklaring van overeenstemming, en aanmelding van deze instanties bij de andere lidstaten en de Europese Commissie.

Eisen van toepassing op de aanmeldende autoriteiten, de aangemelde instanties en hun dochterondernemingen en onderaannemers.

Operationele en informatieverplichtingen met betrekking tot de te nemen maatregelen wanneer een aangemelde instantie nalatigheden vaststelt bij de uitvoering van haar taak van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

Verwijzing naar de accreditatie als middel (maar niet als verplichting) om aan de eisen van de BPV te voldoen.

Aanmeldingsprocedure die voorziet in een procedure om de bekwaamheid van de aangemelde instanties te betwisten.

Bepaling die de aangemelde instanties in de mogelijkheid stelt om gebruik te maken van faciliteiten buiten hun testlaboratorium, op verzoek van de fabrikant en indien dat om technische, economische of logistieke redenen verantwoord is.

Deelname aan de coördinatiegroep van aangemelde instanties (Group of Notified Bodies) vereist.

Markttoezicht Bepalingen beperkt tot de vrijwaringsclausule.Verduidelijking van de maatregelen die de markttoezichtautoriteiten moeten nemen en medewerking van de betrokken actoren (marktdeelnemers, aangemelde instanties, andere lidstaten en de Europese Commissie).