De technische documentatie

De technische documentatie beschrijft alle relevante elementen van het vereiste systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid. Deze documentatie omvat onder meer - afhankelijk van het betrokken systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid - het conformiteitscertificaat van het product, het conformiteitscertificaat van het productiecontrolesysteem in de fabriek, de bemonsteringsrapporten, de testrapporten, en in voorkomend geval de geëigende of specifieke technische documentatie.

Deze documentatie moet 10 jaar worden bijgehouden nadat het product op de markt is gebracht. De Commissie kan deze periode wijzigen voor families van producten op grond van de verwachte levensduur of het aandeel van het product in de bouwwerken.

De technische documentatie maakt geen deel uit van de documenten of informatie die bij het product gevoegd moeten worden bij het op de markt brengen ervan. Ze moet evenwel voorgelegd worden op vraag van de bevoegde nationale autoriteiten om aan te tonen dat het product overeenstemt met de bijbehorende prestatieverklaring. De fabrikant kan via een schriftelijk mandaat een gemachtigde aanstellen die de prestatieverklaring tijdens de bovenvermelde duur ter beschikking houdt van de nationale toezichtautoriteiten.