De aangemelde instanties

Aangemelde instanties zijn instanties die bevoegd zijn om als derde partij taken uit te voeren bij de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid in het kader van de Bouwproductenverordening. Deze instanties worden door de betrokken lidstaat aangemeld bij de Europese Commissie en de andere lidstaten.

De Europese Commissie houdt een databank bij met een lijst van alle aangemelde instanties, onder meer met het oog op de Bouwproductenverordening. Deze databank is toegankelijk (enkel in het Engels) via deze link http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ .

Het staat elke fabrikant vrij om een beroep te doen op om het even welke aangemelde instantie in Europa voor de betrokken geharmoniseerde technische specificatie en voor de taak die hij moet uitvoeren overeenkomstig het voorgeschreven systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

Als de door de fabrikant geselecteerde aangemelde instantie haar activiteiten wil uitbesteden of door een van haar dochterondernemingen wil laten uitvoeren, moet de fabrikant hiermee instemmen.

Op verzoek van de fabrikant en indien technische, economische of logistieke redenen het verantwoorden, kan de aangemelde instantie eveneens gebruikmaken van faciliteiten buiten haar testlaboratorium. In dit geval worden de tests door de aangemelde instantie zelf verricht of onder haar toezicht (hier kan dus geen sprake zijn van uitbesteding). De aanmeldingsregels van de BPV bepalen dat de aangemelde instanties die tests uitvoeren in externe faciliteiten specifiek als bevoegd aangewezen worden om buiten hun eigen geaccrediteerde testinstallaties te werken.