De Europese geharmoniseerde normen en hun co-existentieperiode

Europese normalisatie-instellingen stellen de geharmoniseerde normen (CEN, CENELEC, ETSI) op met behulp van aanvragen of "mandaten" vanwege de Europese Commissie, na raadpleging van het Permanent Comité voor de bouw waarin alle lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn.

De geharmoniseerde normen voorzien in methoden en criteria om de prestaties van producten met betrekking tot hun essentiële kenmerken te beoordelen, en voorzien de toepasselijke productiecontrole in de fabriek, die rekening houdt met de specifieke omstandigheden van het fabricageproces van het betrokken product. Ze omvatten ook de technische details die nodig zijn voor de toepassing van het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

De Europese Commissie publiceert in het Publicatieblad van de Europese Unie een lijst met de referenties van de geharmoniseerde normen en van de Europese beoordelingsdocumenten Deze lijst vermeldt eveneens voor elke geharmoniseerde norm de begin- en einddata van de betrokken co-existentieperiode. De co-existentieperiode stemt overeen met de periode waarin de betrokken geharmoniseerde norm al toegepast kan worden en de CE-markering dus al aangebracht kan worden, al is dit niet verplicht. Vanaf het einde van de co-existentieperiode is de toepassing van een geharmoniseerde norm, evenals het aanbrengen van een CE-markering, verplicht.

Officieel kunnen de nationale normalisatie-instellingen tijdens deze co-existentieperiode de geharmoniseerde Europese normen omzetten overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG en alle strijdige nationale bepalingen intrekken. Maar deze periode geeft de fabrikanten ook de tijd om de nodige maatregelen te nemen om aan de eisen van de BPV en de betrokken geharmoniseerde norm te voldoen.

Gezien het dwingende karakter van de geharmoniseerde Europese normen is het belangrijk dat de actoren uit de bouwsector meewerken aan het normalisatieproces. Dankzij deelname aan de normalisatieactiviteiten is het immers mogelijk zijn ervaring te doen gelden en zo de inhoud van de normen te beïnvloeden1 .

In België kan je deelnemen aan de normalisatieactiviteiten op Europees (CEN), internationaal (ISO) en nationaal (NBN) niveau, door lid te worden van de Belgische normalisatiecommissies. Deze worden beheerd door sectorale operatoren die erkend zijn door het Belgische Normalisatiebureau .


1. Door deel te nemen aan de normalisatieactiviteiten kan men ook een strategische positie innemen op de economische markt dankzij de doorgedreven kennis van de nieuwe technologieën, de nieuwe methoden en processen. Die kennis maakt het mogelijk om te innoveren, te anticiperen op de marktevolutie, en zijn producten, fabricageprocessen, ... te verbeteren. Bovendien vormen de comités waar de nieuwe normen ontwikkeld worden echte kennisplatforms, waar een groot aantal deskundigen (vaak concurrenten) samenkomen om hun ideeën te toetsen, zodat de ondernemingen in een vroeg stadium kennis kunnen nemen van de nieuwe technologieën. Tot slot kunnen de actoren door bijna systematisch deel te nemen aan de normalisatieactiviteiten een zekere erkenning verwerven en hun imago over de nationale grenzen heen uitdragen.