De Europese technische beoordeling

De Europese technische beoordeling wordt op vraag van een fabrikant verstrekt door een technische beoordelingsinstantie (TBI), op basis van een Europees beoordelingsdocument. Het omvat de prestaties van het product met betrekking tot de essentiële kenmerken waarover de fabrikant en de technische beoordelingsinstantie het eens zijn voor het aangegeven beoogde gebruik, evenals de technische details die nodig zijn voor de toepassing van het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

Een Europese technische beoordeling kan worden gevraagd wanneer:

  • het product niet onder de werkingssfeer van een bestaande geharmoniseerde norm valt;
  • de beoordelingsmethode waarin de geharmoniseerde norm voorziet niet geschikt is voor een of meer essentiële kenmerken van het product;
  • de geharmoniseerde norm in geen enkele beoordelingsmethode voorziet voor een of meer essentiële kenmerken van dit product.

De organisatie van technische beoordelingsinstanties (de organisatie van TBI's) stelt de Europese beoordelingsdocumenten op waarop de Europese technische beoordelingen steunen, en legt ze vast. De referenties ervan worden, net zoals voor de geharmoniseerde normen, door de Europese Commissie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze omvatten:

  • een algemene beschrijving van het product;
  • een lijst met de essentiële kenmerken die relevant zijn voor het beoogde gebruik van het product zoals voorzien door de fabrikant, en waarover de fabrikant en de organisatie van TBI's het eens zijn;
  • de methoden en criteria voor de beoordeling van de prestaties van het product die verband houden met die essentiële kenmerken;
  • de toepasselijke beginselen voor de productiecontrole in de fabriek, rekening houdend met de omstandigheden van het fabricageproces van het betreffende product.

De technische beoordelingsinstanties dragen samen met de organisatie van TBI's de kosten voor de ontwikkeling en vaststelling van de Europese beoordelingsdocumenten. De kosten met betrekking tot de Europese technische beoordeling zijn voor rekening van de fabrikant die de Europese technische beoordeling aangevraagd heeft.

De richtlijnen voor de Europese technische goedkeuring die overeenkomstig de Bouwproductenrichtlijn gepubliceerd werden voor 1 juli 2013, kunnen dienen als Europese beoordelingsdocumenten.

Europese technische goedkeuringen die overeenkomstig de Bouwproductenrichtlijn vóór 1 juli 2013 zijn verstrekt, mogen tijdens de volledige geldigheidsduur van deze goedkeuringen als Europese technische beoordelingen gebruikt worden.

In België kan een Europese technische goedkeuring aangevraagd worden bij de BUtgb:

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb)

Kantoren

Lozenberg 7B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel.: 02 / 716 44 12
Fax: 02 / 725 32 12
E-mail: info@butgb.be
URL: www.butgb.be

Maatschappelijke zetel

Lombardstraat 42
B-1000 Brussel