De marktdeelnemers

De verschillende marktdeelnemers die bij de CE-markering betrokken zijn, zijn de fabrikant, de gemachtigde, de importeur en de distributeur.

Op vraag van de markttoezichtautoriteiten en tot 10 jaar na het op de markt brengen van een product, moet elke marktdeelnemer in staat zijn om elke andere marktdeelnemer (fabrikant, importeur, distributeur) te identificeren aan wie hij het betrokken product geleverd heeft of die hem het betrokken product geleverd heeft.

 

Een distributeur of importeur die onder zijn naam of merknaam een product op de markt brengt, of een product dat al op de markt gebracht is zodanig wijzigt dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen, wordt als een fabrikant beschouwd.

Een fabrikant stelt via een schriftelijk mandaat een gemachtigde aan. Het mandaat bepaalt de taken die de gemachtigde kan uitvoeren. Het gaat ten minste om de volgende taken:

  • de prestatieverklaring en de technische documentatie ter beschikking houden van de nationale markttoezichtautoriteiten gedurende een periode van 10 jaar na het op de markt brengen van het bouwproduct;
  • op een gemotiveerd verzoek van een bevoegde nationale autoriteit, alle nodige informatie en documentatie verstrekken om aan te tonen dat het bouwproduct overeenstemt met de prestatieverklaring en met de andere toepasselijke voorschriften van de BPV;
  • op verzoek van de bevoegde nationale autoriteiten medewerking verlenen voor alle maatregelen die genomen worden om de risico's uit te schakelen van bouwproducten die onder het mandaat vallen.

De opstelling van de technische documentatie kan daarentegen niet toevertrouwd worden aan de gemachtigde.