De prestatieverklaring

De prestatieverklaring vermeldt de prestaties van een bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan.

Bij het op de markt brengen van een bouwproduct moet er verplicht een prestatieverklaring opgesteld worden, als dit product onder een geharmoniseerde norm valt of in overeenstemming is met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling.

De prestatieverklaring omvat de volgende gegevens:

 • de referentie van het producttype waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld (dankzij deze referentie kan een product gekoppeld worden aan de bijbehorende prestatieverklaring, niet te verwarren met het identificatienummer van het product dat gebruikt wordt voor de traceerbaarheid);
 • het gebruikte systeem of de gebruikte systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid;
 • het referentienummer en het publicatiejaar van de geharmoniseerde norm of de datum van afgifte van de Europese technische beoordeling waarmee het product overeenstemt;
 • in voorkomend geval het referentienummer van de specifieke of geëigende technische documentatie en de vereisten waaraan het product volgens de fabrikant voldoet;
 • het beoogde gebruik of de beoogde gebruiken van het product overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie;
 • in het geval van een product dat onder een geharmoniseerde norm valt:
  • de lijst van alle essentiële kenmerken zoals ze in de geharmoniseerde technische specificatie bepaald zijn voor het (de) beoogde gebruik(en);
  • de prestaties van minstens één essentieel kenmerk van het product dat relevant is voor het (de) aangegeven beoogde gebruik(en);
  • in voorkomend geval de prestaties van het product met betrekking tot de essentiële kenmerken die vastgelegd zijn door de Europese Commissie;
  • de prestaties van de essentiële kenmerken van het product die verband houden met het (de) aangegeven beoogde gebruik(en), rekening houdend met de bepalingen met betrekking tot dit (deze) gebruik(en) waar de fabrikant voornemens is het product op de markt aan te bieden;
  • voor de in de lijst vermelde essentiële kenmerken waarvoor geen prestaties zijn aangegeven, de letters "NPD" (No Performance Determined, geen prestatie bepaald);
 • in het geval van een product dat overeenstemt met een Europese technische beoordeling: de prestaties van het product met betrekking tot alle essentiële kenmerken die in de betrokken Europese technische beoordeling zijn aangegeven;
 • als het product een chemische stof of bereiding is in de zin van EG-Verordening nr. 1907/2006 (REACH), een veiligheidsinformatieblad dat overeenkomstig bijlage II van deze Verordening opgesteld werd, of als het bouwproduct een chemische stof bevat in de zin van EG-Verordening nr. 1907/2006 (REACH), voldoende informatie om het gebruik van het product in alle veiligheid mogelijk te maken, en ten minste de naam van de betrokken stof.

Zoals de technische documentatie moet de prestatieverklaring 10 jaar bijgehouden worden nadat het product op de markt is gebracht. De Commissie kan deze periode wijzigen voor families van producten op grond van de verwachte levensduur of het aandeel van het product in de bouwwerken. De fabrikant kan via een schriftelijk mandaat een gemachtigde aanstellen die de prestatieverklaring tijdens de bovenvermelde duur ter beschikking houdt van de nationale toezichtautoriteiten.

Van elk product dat op de markt aangeboden wordt, moet een exemplaar van de prestatieverklaring op papier of in elektronische vorm verstrekt worden, of ter beschikking gesteld worden op een website overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Europese Commissie. Wanneer een partij van hetzelfde product aan een enkele gebruiker geleverd wordt, volstaat één exemplaar van de prestatieverklaring. Indien de prestatieverklaring elektronisch ter beschikking gesteld wordt, krijgt de gebruiker op aanvraag een exemplaar op papier verstrekt.

Afwijkingen van de prestatieverklaring

De BPV voorziet evenwel in drie gevallen waarbij de fabrikant kan afwijken van het opstellen van een prestatieverklaring, op voorwaarde dat er geen nationale of Europese bepalingen zijn die ertoe verplichten de essentiële kenmerken aan te geven waar het product zal worden gebruikt. Het gaat om de volgende drie gevallen:

 • wanneer het bouwproduct afzonderlijk of als maatwerk vervaardigd is in een niet-seriematig productieproces in antwoord op een specifieke bestelling, en in een enkel geïdentificeerd bouwwerk geïnstalleerd is door een fabrikant die verantwoordelijk is voor de veilige verwerking van het product in de bouwwerken, overeenkomstig de toepasselijke nationale regels en onder de verantwoordelijkheid van diegenen die conform die regels als verantwoordelijken voor de veilige uitvoering van de werken zijn aangewezen;
 • wanneer het bouwproduct op de bouwplaats vervaardigd is om in de betrokken bouwwerken verwerkt te worden, overeenkomstig de toepasselijke nationale regels en onder de verantwoordelijkheid van diegenen die conform die regels als verantwoordelijken voor de veilige uitvoering van de werken zijn aangewezen, of;
 • wanneer het bouwproduct op een traditionele manier of met het oog op monumentenzorg in een niet-industrieel proces vervaardigd is voor de deugdelijke renovatie van bouwwerken die, overeenkomstig de toepasselijke nationale regels, als onderdeel van een geklasseerd gebied of vanwege hun bijzondere architecturale of historische waarde, officieel beschermd zijn.