Referentiedocumenten

Verordening Nr305/2011
Verordening (EU) Nr 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad
Verordening Nr765/2008 Verordening (EG) Nr 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen vanproducten en tot intrekking van Verordening (EEG) Nr 339/93
Verordening Nr1907/2006
Verordening (EG) Nr 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raadvan 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien vanchemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) Nr 793/93 van de Raad en Verordening (EG) Nr 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie 
Richtlijn 98/34/EG
Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften 
Aanbeveling 2003/361/EG
Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen