Te nemen maatregelen nadat het product op de markt is gebracht en verplichtingen als distributeur ten aanzien van de autoriteiten

Alle gepaste maatregelen moeten worden genomen om te waarborgen dat de op de markt aangeboden producten overeenstemmen met de opgestelde prestatieverklaring. Dit omvat onder meer:

  • onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen te nemen om het op de markt gebrachte product conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen, wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat het betrokken product niet in overeenstemming is met de prestatieverklaring of andere toepasselijke voorschriften van de BPV;
  • de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar het product aangeboden wordt, onmiddellijk informeren indien dit product een risico vertoont, met een uitvoerige beschrijving van met name de non-conformiteit en van alle genomen corrigerende maatregelen;
  • op een gemotiveerd verzoek van een bevoegde nationale autoriteit, alle nodige informatie en documentatie verstrekken om aan te tonen dat het bouwproduct overeenstemt met de prestatieverklaring en met de andere toepasselijke voorschriften van de BPV, en dit in een taal die deze autoriteit gemakkelijk kan begrijpen;
  • medewerking verlenen aan de bevoegde nationale autoriteiten voor alle maatregelen die genomen worden ter uitschakeling van de risico's van op de markt gebrachte bouwproducten;
  • op verzoek van de markttoezichtautoriteiten en gedurende een periode van 10 jaar nadat het product op de markt is gebracht, elke marktdeelnemer (fabrikant, importeur, distributeur) kunnen identificeren aan wie het product verstrekt werd / die het product verstrekt heeft.