De CE-markering

Door de CE-markering aan te brengen, geeft de fabrikant te kennen dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de conformiteit van zijn bouwproduct met de aangegeven prestaties en de naleving van alle eisen die zijn vastgelegd in de BPV en in andere harmonisatiewetgeving van de Unie waarin het aanbrengen van de CE-markering eveneens wordt voorgeschreven. Bepaalde bouwproducten moeten immers niet alleen voldoen aan de eisen van de BPV maar ook aan de eisen van de nieuwe-aanpak-richtlijnen, zoals de richtlijn machines, de richtlijn laagspanning, de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit ... Een enkele CE-markering geeft dus aan dat het product voldoet aan alle toepasselijke Europese bepalingen. Dit betekent dat de CE-markering pas aangebracht kan worden zodra het product beantwoordt aan alle eisen die erop van toepassing zijn.

De CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het product of op een etiket daarvan aangebracht, voordat het product op de markt wordt gebracht. Indien dit door de aard van het product niet mogelijk of niet gerechtvaardigd is, wordt de CE-markering aangebracht op de verpakking of in de begeleidende documenten.

De CE-markering bestaat uit de letters CE volgens dit grafische beeld:

Marquage CE

Bij vergroting of verkleining moeten de verhoudingen van bovenstaande gegradueerde afbeelding in acht genomen worden. De CE-markering heeft een minimumhoogte van 5 mm.

Andere markeringen die op het product aangebracht worden, mogen de zichtbaarheid, de leesbaarheid en de betekenis van de CE-markering niet aantasten.

De CE-markering wordt gevolgd door:

  • de laatste twee cijfers van het jaar waarin ze het eerst werd aangebracht;
  • de naam en het geregistreerde adres van de fabrikant of het identificatiemerk van het product aan de hand waarvan de naam en het adres van de fabrikant zich gemakkelijk en eenduidig laten identificeren.
    Het adres geeft een enkele plaats aan waarop met de fabrikant contact kan worden opgenomen;
  • de referentie van het producttype;
  • het referentienummer van de prestatieverklaring;
  • het niveau of de klasse van de aangegeven prestaties;
  • de verwijzing naar de toegepaste geharmoniseerde technische specificatie;
  • indien van toepassing, het identificatienummer van de aangemelde instantie;
  • het beoogde gebruik dat is vastgesteld in de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie.

De CE-markering kan gevolgd worden door een pictogram of een ander teken dat in het bijzonder naar een specifiek risico of gebruik verwijst.

Voorbeeld van CE-markering

voorbeeld CE