Ik ben fabrikant

ik wil in de Europese Unie onder mijn eigen naam of onder mijn eigen merk een bouwproduct op de markt brengen 

 1. Ik kijk na welke geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is op mijn product
 2. Ik zoek uit in welke lidstaten ik mijn product op de markt wil brengen en welke nationale regelgeving van toepassing is in deze lidstaten
 3. Ik zoek de essentiële kenmerken uit waarvoor ik een prestatie moet aangeven
 4. Ik bepaal mijn producttype
 5. Ik voer een systeem van productiecontrole in de fabriek in
 6. Ik stel technische documentatie op
 7. Ik stel een prestatieverklaring op en onderteken die
 8. Ik breng de CE-markering aan
 9. Ik ken een identificatienummer toe aan mijn producten
 10. Ik breng mijn product op de markt en voeg er de vereiste documenten bij
 11. Ik neem alle passende maatregelen om te waken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en bestendigheid van de aangegeven prestaties van mijn product, en kom mijn verplichtingen na ten aanzien van de bevoegde nationale autoriteiten

 

1. Ik kijk na welke geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is op mijn product

Ik raadpleeg de meest recente lijst van de geharmoniseerde normen die opgenomen is in het Publicatieblad van de Europese Unie en controleer of mijn product onder een van deze geharmoniseerde normen valt. Indien mijn product onder een geharmoniseerde norm valt, controleer ik de data van de co-existentieperiode voor de betrokken norm: als de co-existentieperiode nog niet begonnen is, wordt de CE-markering van mijn product nog niet toegestaan, maar kan ik mij erop voorbereiden; als de co-existentieperiode loopt, is de CE-markering mogelijk en na de co-existentieperiode is ze verplicht.

Als mijn product niet onder de werkingssfeer van een bestaande geharmoniseerde norm valt, of als de geharmoniseerde norm voor minstens een essentieel kenmerk ervan niet in een (geschikte) beoordelingsmethode voorziet, en ik de CE-markering wil aanbrengen (in dit geval is het niet verplicht), vraag ik een Europese technische beoordeling.

2. Ik zoek uit in welke lidstaten ik mijn product op de markt wil brengen en welke nationale regelgeving van toepassing is in deze lidstaten

Ik zoek uit in welke lidstaten ik mijn product op de markt wil brengen en welke nationale regelgeving daar van toepassing is. Zo kan ik uitmaken voor welke essentiële kenmerken waarvan sprake in de geharmoniseerde technische specificatie voor mijn product ik een prestatie moet aangeven. De lidstaten wezen productcontactpunten aan om me hierover informatie te verstrekken. 

3.  Ik zoek de essentiële kenmerken uit waarvoor ik een prestatie moet aangeven

Overeenkomstig de geharmoniseerde technische specificatie die van toepassing is, bepaal ik

 • de essentiële kenmerken waarvoor ik een prestatie moet aangeven afhankelijk van de lidstaten waar ik mijn product op de markt wil brengen, met andere woorden de essentiële kenmerken waarvoor regelgeving bestaat in het land van bestemming van mijn product;
 • ten minste één relevant essentieel kenmerk voor het beoogde gebruik van mijn product;
 • in voorkomend geval, en indien mijn product onder een geharmoniseerde norm valt, de door de Europese Commissie vastgelegde essentiële kenmerken waarvoor een prestatie aangegeven moet worden, zelfs als deze geen deel uitmaken van de essentiële kenmerken waarvoor regelgeving bestaat in het land van bestemming van mijn product;
 • alle essentiële kenmerken die ik nog niet geselecteerd heb op basis van de vorige criteria, maar waarvoor ik onder welke vorm ook prestaties wil meedelen (bijvoorbeeld in mijn technische verkoopdocumentatie of op mijn website).

4. Ik bepaal mijn producttype

Ik bepaal mijn producttype, namelijk:

 • ik definieer mijn product als zijnde vervaardigd met een bepaalde combinatie van grondstoffen of andere elementen in een specifiek productieproces, en
 • ik bepaal de reeks representatieve klassen of niveaus van de prestaties van mijn product met betrekking tot de essentiële kenmerken die ik vastgelegd heb in 2 en 3, volgens het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid dat opgelegd wordt door de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie. Als het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid dit bepaalt, doe ik een beroep op een aangemelde instantie.
Om de financiële lasten voor de ondernemingen, vooral kleine en middelgrote ondernemingen, te verlichten, kunnen er vereenvoudigde procedures gevolgd worden.

5.  Ik voer een systeem van productiecontrole in de fabriek in

Ik zorg voor een gedocumenteerde en permanente interne controle van de productie in de fabriek, overeenkomstig de geharmoniseerde technische specificatie die van toepassing is. 

6.  Ik stel technische documentatie op

Ik stel technische documentatie op die de basis zal vormen voor mijn prestatieverklaring. 

7.  Ik stel een prestatieverklaring op en onderteken die

Ik stel een verklaring op die de prestaties van mijn product weergeeft met betrekking tot de in 2 en 3 vastgelegde essentiële kenmerken, op basis van mijn producttype zoals bepaald in 4, in de taal of de talen die de lidstaat voorschrijft waar het product aangeboden wordt. 

8.  Ik breng de CE-markering aan

Ik breng de CE-markering aan op mijn product. 

9.  Ik ken een identificatienummer toe aan mijn producten

Ik vergewis me ervan dat mijn producten een type-, partij- of serienummer of een ander identificatiemiddel dragen. Wanneer dit door de grootte of de aard van het product onmogelijk is, zorg ik ervoor dat deze informatie vermeld wordt op de verpakking of in een begeleidend document bij mijn product. 

10.  Ik breng mijn product op de markt en voeg er de vereiste documenten bij

Ik breng mijn product met CE-markering op de markt en voeg er de vereiste documenten bij, namelijk een exemplaar van de prestatieverklaring evenals veiligheidsinstructies en -informatie die de gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen, in de taal of de talen zoals bepaald door de lidstaat waar ik mijn product aanbied op de markt.

11.  Ik neem alle passende maatregelen om te waken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en bestendigheid van de aangegeven prestaties van mijn product, en kom mijn verplichtingen na ten aanzien van de bevoegde nationale autoriteiten

Naast de productiecontrole in de fabriek neem ik alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de producten die worden aangeboden op de markt overeenstemmen met de prestatieverklaring die ik heb opgesteld. Ik kom eveneens mijn verplichtingen na ten aanzien van de bevoegde nationale autoriteiten, om de conformiteit van mijn product met de prestatieverklaring aan te tonen en om eventuele risico's van mijn product uit de weg te ruimen.