Ik ben importeur

Ik wil in de Europese Unie een bouwproduct op de markt brengen dat onder een geharmoniseerde norm valt of in overeenstemming is met een Europese technische beoordeling en afkomstig is uit een derde land

Opgelet: indien ik als importeur onder mijn eigen naam of mijn eigen merk een product op de markt breng, of als ik een product dat al op de markt gebracht is zodanig wijzig dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen, word ik als fabrikant beschouwd en ben ik onderworpen aan de verplichtingen voor fabrikanten.

  1. Ik vergewis me ervan of de fabrikant zijn verplichtingen vervuld heeft in het kader van de BPV
  2. Ik identificeer me
  3. Ik waak erover dat het product conform de prestatieverklaring en de toepasselijke eisen van de BPV blijft
  4. Ik breng het product op de markt en voeg er de vereiste documenten bij
  5. Ik neem alle passende maatregelen om te waken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en bestendigheid van de aangegeven prestaties van mijn product, en kom mijn verplichtingen na ten aanzien van de bevoegde nationale autoriteiten

1. Ik vergewis me ervan of de fabrikant zijn verplichtingen vervuld heeft in het kader van de BPV

Ik kan in de Europese Unie alleen producten op de markt brengen die beantwoorden aan de toepasselijke eisen van de BPV. Ik controleer dan ook of de fabrikant zijn verplichtingen is nagekomen:

Als ik van oordeel ben of redenen heb om aan te nemen dat het product niet overeenstemt met de prestatieverklaring of andere eisen van de BPV, breng ik het product niet op de markt zolang het niet overeenstemt met de bijgevoegde prestatieverklaring of de andere toepasselijke eisen van de BPV, of zolang de prestatieverklaring niet gecorrigeerd is. Als het product een risico vertoont, meld ik dit bovendien aan de fabrikant en aan de markttoezichtautoriteiten.

2.  Ik identificeer me

Ik identificeer me als volgt: ik vermeld de volgende gegevens op het product of, als dat niet mogelijk is, op de verpakking:

  • mijn naam,
  • mijn geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk,
  • mijn contactadres.

3. Ik waak erover dat het product conform de prestatieverklaring en de toepasselijke eisen van de BPV blijft

Zolang het product onder mijn verantwoordelijkheid valt, vergewis ik me ervan dat de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en met de andere toepasselijke eisen van de BPV niet in het gedrang brengen.

4.  Ik breng het product op de markt en voeg er de vereiste documenten bij

Ik breng mijn product met CE-markering op de markt en voeg er de vereiste documenten bij, namelijk een exemplaar van de prestatieverklaring evenals de veiligheidsinstructies en -informatie die de gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen, in de taal of de talen zoals bepaald door de lidstaat waar ik het product aanbied op de markt. 

5.  Ik neem alle passende maatregelen om te waken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en bestendigheid van de aangegeven prestaties van mijn product, en kom mijn verplichtingen na ten aanzien van de bevoegde nationale autoriteiten

Naast de productiecontrole in de fabriek neem ik alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de producten die worden aangeboden op de markt overeenstemmen met de prestatieverklaring die ik heb opgesteld. Ik kom eveneens mijn verplichtingen na ten aanzien van de bevoegde nationale autoriteiten, om de conformiteit van mijn product met de prestatieverklaring aan te tonen en om eventuele risico's van mijn product uit de weg te ruimen.