Ik ben distributeur

Ik ben geen fabrikant of importeur en wil in de Europese Unie een bouwproduct op de markt aanbieden dat onder een geharmoniseerde norm valt of in overeenstemming is met een Europese technische beoordeling

Opgelet: indien ik als distributeur onder mijn eigen naam of mijn eigen merk een product op de markt breng, of als ik een product dat al op de markt gebracht is zodanig wijzig dat de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen, word ik als fabrikant beschouwd en ben ik onderworpen aan de verplichtingen voor fabrikanten.

  1. Ik vergewis me ervan of de fabrikant en in voorkomend geval de importeur hun verplichtingen in het kader van de BPV vervuld hebben
  2. Ik waak erover dat het product conform de prestatieverklaring en de toepasselijke eisen van de BPV blijft
  3. Ik neem alle passende maatregelen om te waken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en bestendigheid van de aangegeven prestaties van mijn product, en kom mijn verplichtingen na ten aanzien van de bevoegde nationale autoriteiten

1. Ik vergewis me ervan of de fabrikant en in voorkomend geval de importeur hun verplichtingen in het kader van de BPV vervuld hebben

Alvorens het product op de markt te brengen, vergewis ik me ervan of:

  • het product de CE-markering draagt en de prestatieverklaring en de technische documentatie erbij gevoegd zijn;
  • er veiligheidsinstructies en -informatie bij het product gevoegd zijn die de gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen, in de taal of de talen zoals bepaald door de lidstaat waar ik het product aanbied op de markt;
  • het product een unieke identificatiecode draagt;
  • de fabrikant duidelijk geïdentificeerd is;
  • de importeur correct geïdentificeerd is.

Als ik van oordeel ben of redenen heb om aan te nemen dat het product niet overeenstemt met de prestatieverklaring of andere eisen van de BPV, breng ik het product niet op de markt zolang het niet overeenstemt met de bijgevoegde prestatieverklaring of de andere toepasselijke eisen van de BPV, of zolang de prestatieverklaring niet gecorrigeerd is. Als het product een risico vertoont, meld ik dit bovendien aan de fabrikant of de importeur en aan de markttoezichtautoriteiten.

2. Ik waak erover dat het product conform de prestatieverklaring en de toepasselijke eisen van de BPV blijft

Zolang het product onder mijn verantwoordelijkheid valt, vergewis ik me ervan dat de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en met de andere toepasselijke eisen van de BPV niet in het gedrang brengen. 

3.  Ik neem alle passende maatregelen om te waken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en bestendigheid van de aangegeven prestaties van mijn product, en kom mijn verplichtingen na ten aanzien van de bevoegde nationale autoriteiten

Naast de productiecontrole in de fabriek neem ik alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de producten die worden aangeboden op de markt overeenstemmen met de prestatieverklaring die ik heb opgesteld. Ik kom eveneens mijn verplichtingen na ten aanzien van de bevoegde nationale autoriteiten om de conformiteit van mijn product met de prestatieverklaring aan te tonen en om eventuele risico's van mijn product uit de weg te ruimen.