De CE-markering volgens de Bouwproductenverordening

Een fabrikant die in de Europese Unie een bouwproduct op de markt wil brengen dat onder een geharmoniseerde norm valt of in overeenstemming is met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling, moet een prestatieverklaring opstellen en de CE-markering aanbrengen op het product in kwestie.

De prestatieverklaring vermeldt de prestaties van het product met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan, d.w.z. de kenmerken van het product die de fundamentele eisen voor bouwwerken vertalen en waarvoor in minstens één lidstaat van de Europese Unie regelgeving bestaat. De CE-markering bevestigt dat het product overeenstemt met de prestaties uit de prestatieverklaring.

Door de prestatieverklaring op te stellen en de CE-markering aan te brengen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid op zich voor de conformiteit van zijn product met de opgegeven prestaties. Door de CE-markering aan te brengen neemt de fabrikant bovendien de verantwoordelijkheid op zich voor de conformiteit van zijn product met alle eisen die zijn vastgelegd in de BPV en met andere wetgevingen van de Europese Unie waarin het aanbrengen van een markering wordt voorgeschreven.

Zonder objectieve aanwijzingen van het tegendeel gaan de lidstaten ervan uit dat de prestatieverklaring die de fabrikant opstelde, nauwkeurig en betrouwbaar is. Ze mogen ook niet verbieden of verhinderen dat bouwproducten met CE-markering op hun grondgebied of onder hun verantwoordelijkheid op de markt gebracht of gebruikt worden, wanneer de aangegeven prestaties overeenstemmen met de voorschriften voor dat gebruik in die lidstaat.

De geharmoniseerde technische specificaties bepalen op welke manier de prestaties van het product beoordeeld en vermeld moeten worden in de verklaring. De BPV legt daarnaast de voorschriften vast voor de opstelling van de prestatieverklaring, het aanbrengen van de CE-markering, het gebruik van de vereenvoudigde procedures, de geharmoniseerde technische specificaties en de verschillende actoren die bij de CE-markering betrokken zijn.

In de volgende pagina's van de website worden de BPV en de gevolgen ervan concreet toegelicht aan de hand van praktische leidraden volgens het profiel van de gebruiker. In de rubriek "Toolbox" komen belangrijke elementen van de BPV meer in detail aan bod. U kunt ook vanuit de leidraden naar deze "Toolbox" gaan via de internetlinks in de tekst.

Ik wil een bouwproduct op de markt brengen in de Europese Unie Ik wil een bouwproduct voorschrijven voor een bouwwerk Ik wil een bouwproduct gebruiken in een bouwwerk
Ik ben fabrikant Ik ben bouwheer of architect Ik ben aannemer
Ik ben importeur
Ik ben distributeur
Toolbox