Terminologie en afkortingen


Terminologie


TOPAfkortingen

AG Adviesraad
AoC Conformiteitsbeoordeling
BPR Bouwproductenrichtlijn
CEN Europees Comité voor Normalisatie
CEN/TR CEN Technisch Rapport
CEN/TS CEN Technisch Specificatie
CENELEC Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie
CR CEN Rapport
CUAP Common Understanding of Assessment Procedure
CWA Workshop Agreement
EEG Europese Economische Gemeenschap
EER Europese Economische Ruimte
EG Europese Gemeenschap
EN Europese Norm
ENV Europese Voornorm
EOTA Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen
ETA Europese Technische Goedkeuring
ETAG Goedkeuringsleidraad (of ETA-Leidraad)
EVA Europese Vrijhandelassociatie
FPC Productiecontrole in de fabriek
FV Fundamentele Voorschriften
GNB Groep van attesteringsinstanties (of van aangemelde instanties)
hEN Geharmoniseerde norm
ID Basisdocumenten (of interpretatieve documenten)
ITT Type-onderzoek
NB Attesteringsinstantie (of aangemelde instanties)
NBN Bureau voor normalisatie
NPD Nationaal bepaalde parameter
OJEU Officieel Mededelingenblad van de Europese Unie
PCB Permanent comité voor de bouw
PECA Protocollen bij de Europa-overeenkomsten inzake conformiteitsbeoordeling
SG Sectoriële groep
UE Europese Unie


TOP


Aangemelde (genotificeerde) instelling

Organisatie die door de Lidstaten werd aangesteld om taken uit te voeren met betrekking Conformiteitsattestering van bouwproducten (Artikel 18 van de BPR). In principe, zijn er 4 types aangemelde instellingen: product certificatie instellingen, fabrieksproductiecontrole certificatie instellingen, inspectie organismen en proeflaboratoria.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Basisdocumenten (interpretatieve documenten)

In artikels 3 en 12 van de BPR wordt uiteengezet dat de basisdocumenten concrete vorm geven aan de fundamentele voorschriften waarnaar in bijlage I van de richtlijn wordt verwezen, geïnterpreteerd overeenkomstig de inleiding van voornoemde bijlage. In 1995 werden de basisdocumenten, overeenkomstig artikel 12(3) van de BPR en na een gunstig advies van het Permanent Comité voor de Bouw, in het Officiële Mededelingenblad van de Europese Unie gepubliceerd. De voornaamste doelstelling van de basisdocumenten of interpretatieve documenten (ID’s) is het tot stand brengen van het verband tussen de fundamentele voorschriften en de mandaten die de Commissie aan CEN (en CENELEC) verleent om geharmoniseerde normen uit te werken en aan EOTA om leidraden voor de Europese technische goedkeuringen op te stellen.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Bouwproduct

Deze term verwijst naar producten welke geproduceerd worden voor permanente verwerking in bouwwerken en die als dusdanig in de handel worden gebracht. Verwerking van een product in een bouwwerk betekent dat de verwijdering ervan de prestatiemogelijkheden van de bouwwerken verminderen en dat de ontmanteling of vervanging van het product acties zijn welke bouwactiviteiten omvatten.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Bouwwerk

Bouwwerk betekent alles dat gebouwd werd of datgene dat het resultaat is van bouwactiviteiten en dat met de grond verbonden is. Deze term omvat zowel gebouwen als infrastructuur werken.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

CEN Rapport (CR)

Een van de vroegere publicaties van het CEN/CENELEC, bevestigd door het Technisch Bureau, met als doel het verstrekken van informatie. Deze publicatie werd vervangen door het Europese Technische Rapport (CEN/TR).

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

CEN Technisch rapport (CEN/TR)

Een Technisch Rapport is een informatief document, beschikbaar gesteld door het CEN in ten minste één van de officiële (CEN) talen (Engels, Duits of Frans). Het wordt opgesteld en goedgekeurd door een technisch orgaan van het CEN (Technisch Comité van CEN, Technisch Bureau van CEN of een "Task Force" van dat Technisch Bureau) bij gewone meerderheid van de CEN nationale leden. Tijdens het voorbereiden van een Technisch Rapport of na de aanvaarding ervan geldt geen "status quo" verplichting. De verplichtingen op nationaal niveau zijn beperkt tot het aankondigen van het bestaan van het CEN/TR en tegenstrijdige nationale normen mogen blijven bestaan. Aanvaarding ervan als een nationale publicatie is een optie. Een Technisch Rapport geeft informatie m.b.t. de technische inhoud van normalisatiewerk.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

CEN Technische Specificatie (CEN/TS)

Een Technische Specificatie is een normatief document beschikbaar gesteld door het CEN in ten minste één van de officiële (CEN) talen (Engels, Duits of Frans). Het wordt opgesteld en goedgekeurd door een technisch orgaan van het CEN (Technisch Comité van CEN, of een "task force" van het Technisch Bureau) bij gewogen meerderheid van de CEN nationale leden. De Technische Specificatie wordt aangekondigd en ter beschikking gesteld op nationaal niveau, maar tegenstrijdige nationale normen mogen blijven bestaan. Een Technische Specificatie kan in competitie zijn met een andere Technische Specificatie met het zelfde onderwerp, maar een Technische Specificatie mag niet tegenstrijdig zijn met een Europese Norm. Dit betekent dat een bestaande Technische Specificatie ingetrokken moet worden wanneer de publicatie van een Europese norm de CEN/TS tegenstrijdig maakt met deze norm.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Common Understanding of Assessment Procedure (CUAP)

Wanneer er geen geharmoniseerde norm of ETA-Leidraad beschikbaar is ontwikkelt de EOTA goedkeuringsinstelling aan wie de fabrikant een ETA heeft gevraagd, een minileidraad die specifiek is voor de fabrikant en voor een welbepaald product. Deze leidraad wordt de "Common Understanding of Assessment Procedure" of CUAP genoemd. Tijdens het ontwikkelen van een dergelijke CUAP wordt er een consensus binnen EOTA bereikt. Omdat CUAP’s specifiek zijn voor één bepaalde fabrikant, is het uitwerken van deze documenten vertrouwelijk.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

EC Leidraden

Artikel 20 van de BPR stelt dat het Permanent Comité voor de Bouw, op verzoek van zijn voorzitter of van een lidstaat, kan overgaan tot het onderzoeken van problemen die zich voordoen bij de implementatie en bij de praktische toepassing van deze richtlijn. Om ervoor te zorgen dat de Commissie en de lidstaten evenals de lidstaten onderling tot een gemeenschappelijke interpretatie van de werking van de richtlijn komen, geven de diensten van de Europese Commissie een reeks leidraden uit waarin specifieke zaken verbonden aan de implementatie, de praktische implementatie en de toepassing van de richtlijn worden behandeld. Deze documenten zijn geen wettelijke interpretaties van de richtlijn. Ze zijn niet wettelijk bindend en wijzigen de richtlijn geenszins. Wanneer bepaalde procedures worden besproken, betekent dit niet dat andere procedures die evengoed aan de richtlijn kunnen voldoen, in principe uitgesloten zijn. De leidraden zijn op de eerste plaats van belang en van nut voor degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de richtlijn vanuit wettelijk, technisch en administratief standpunt gezien. De schrijvers van specificaties dienen de EG-leidraden aan te nemen en ze te gebruiken om geharmoniseerde normen, ETA-leidraden, CUAP’s en Europese technische goedkeuringen uit te werken.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Europese Beschikking

Een beschikking is een individueel besluit dat voor een specifieke personen of voor specifieke personen geldt. Beschikking zijn slechts bindend voor de personen waarop ze betrekking hebben, zonder dat ze in nationale wetten moeten worden geïmplementeerd.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Europese Norm (EN)

Een CEN/CENELEC (en ETSI) norm die gepaard gaat met de verplichting dat hij nationaal geïmplementeerd wordt door er de status van nationale norm aan te geven en door de intrekking van alle tegenstrijdige nationale normen.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Europese Richtlijn (bv. 89/106/EEG)

Richtlijnen zijn wettelijke instrumenten die de dubbele doelstelling – zorgen voor de nodige uniformiteit binnen de Europese wetgeving en de diversiteit van nationale tradities en structuren respecteren - verzoenen. Wat de te halen resultaten betreft, zijn de richtlijnen bindend voor de lidstaten. De respectieve nationale overheden kunnen echter zelf beslissen hoe de in de richtlijn vastgelegde EU-doelstelling voor een gespecificeerde datum in hun nationale wettelijke systemen moet worden opgenomen. Een richtlijn krijgt slechts kracht van wet en uitwerking wanneer de datum voor de implementatie van de richtlijn verstreken is.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Europese Technische Goedkeuring (ETA)

Gunstige technische beoordeling van de gebruiksgeschiktheid van een product voor een beoogde toepassing, gebaseerd op het vervullen van de fundamentele voorschriften voor bouwwerken waarvoor het product bestemd is (BPR, artikelen 8, 9 en 4.2). Een ETA kan afgeleverd worden op basis van een Leidraad (artikel 9.1 van de BPR) of zonder Leidraad (artikel 9.2 van de BPR).

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Europese Technische Goedkeuring Leidraad (ETAG)

Document gebruikt als de basis voor het ontwikkelen van Europese technische goedkeuringen (ETA), welke specifieke eisen omvat voor de producten, de proefmethoden, de methodes ter beoordeling en classificatie van de proefresultaten en de attesteringsprocedures, geschreven door EOTA op basis van een mandaat verleend door de Commissie (artikel 9.1 en 11 van de BPR).

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Europese Verordeningen

Verordeningen zijn wettelijke instrumenten die algemeen van toepassing zijn. Ze zijn eerder van toepassing op abstracte dan op individuele situaties. Alle bepalingen van de verordeningen zijn bindend. Dit betekent dat een lidstaat niet gemachtigd is verordeningen slechts gedeeltelijk toe te passen of alleen die bepalingen toe te passen die door de betreffende lidstaat worden goedgekeurd. Verordeningen zijn ook meteen van toepassing. Dit betekent dat verordeningen niet door de respectieve lidstaten in nationale wetten moeten worden omgezet om van kracht te zijn.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Europese Voornorm (ENV)

Voorheen gebruikte, prospectieve CEN/CENELEC documenten voor voorlopige toepassing in technische domeinen waar de innovatiegraad groot is of wanneer er een dringende behoefte bestaat voor ondersteuning en vnl. wanneer aspecten van veiligheid van personen en goederen niet betrokken zijn. Als nationale normen bestonden die tegenstrijdig waren met een Voornorm, dan was het niet nodig de norm in te trekken. Dit document werd nu vervangen door de Europese Technische Specificatie (CEN/TS).

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Fundamentele voorschriften

Eisen die de kern vormen van de regelgeving in de Europese Unie, waarrond een effectief beleid werd ontwikkeld in domeinen van veiligheid, gezondheid en andere maatregelen voor de sectoren afgedekt door "Nieuwe Aanpak" Richtlijnen.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Geharmoniseerde norm

Een Europese norm die ontwikkeld werd onder een mandaat van de EC en/of EVA en welke de fundamentele voorschriften van een "Nieuwe Aanpak" Richtlijn van de Europese Unie ondersteunt. Als bovendien de verwijzing ernaar werd gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, dan geeft de norm aanleiding tot een "vermoeden van overeenkomstigheid" met de fundamentele voorschriften van de betrokken Richtlijn.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Goedkeuringsinstelling

Instelling bevoegd om Europese technische goedkeuringen af te leveren (artikel 10 van de BPR). Lid van EOTA.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Mandaat (van EC/EVA)

Politiek verzoek met betrekking tot een bepaald interesse domein volgens dewelke de Europese Commissie (EC) en/of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) de Europese Normalisatie Organisaties formeel uitnodigt om normen te ontwikkelen, op vrijwillige basis, binnen een zekere periode door consensus onder alle betrokken partijen. In veel gevallen wordt een Mandaat gegeven door de EC en/of EVA om Richtlijnen, en in het bijzonder "Nieuwe Aanpak" Richtlijnen, te ondersteunen.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Nationaal Bepaalde Parameter (NDP)

Een Nationale keuze, open gelaten in een EN Eurocode, met betrekking tot waarden (waar de EN Eurocodes symbolen voorzien), klassen of alternatieve procedures toegelaten in de EN Eurocodes.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Nationale Bijlage (bij een EN Eurocode Deel)

Bijlage bij een EN Eurocode Deel dat nationaal bepaalde parameters (NDPs) omvat, te gebruiken voor de structurele berekening van gebouwen en infrastructuur werken in een Lidstaat.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Nationale voorzieningen

Nationale wetten, reglementen en administratieve voorzieningen, opgelegd door eender welk niveau van openbare overheden of private instellingen, die functioneren als een publieke onderneming of als een publiek orgaan op basis van een monopolie positie.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Nieuwe Aanpak Richtlijnen

Richtlijnen welke van kracht zijn in het kader van de Resolutie van mei 1985 door de Raad van de Europese Gemeenschappen welke wettelijke harmonisatie definiëren, in die sectoren waar handelsbelemmeringen werden gecreëerd door gerechtvaardigde, verschillende nationale regelgevingen met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van inwoners en consumenten- en milieubescherming, welke beperkt is tot het vastleggen van fundamentele voorschriften. De overeenstemming met deze fundamentele voorschriften laat een product toe vrij te circuleren in de Europese Unie.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Permanent Comité voor de Bouw (PCB)

Dit comité ontstond door artikel 19 van de Richtlijn. Leden van het PCB zijn vertegenwoordigers van de EU Lidstaten. Een vertegenwoordiger van de Commissie zit de vergadering voor. Waarnemers zoals vertegenwoordigers van de EVA Lidstaten, van Europese federatie van aannemers (FIEC) en bouwproducten fabrikanten (CEPMC), van de organisatie van aangemelde instellingen, het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Elektrotechnisch Comité (CENELEC) en de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA) kunnen uitgenodigd worden voor vergaderingen. Het PCB kan iedere vraag in de context van de implementatie en de praktische toepassing van de BPR behandelen. Beslissingen kunnen voorbereid worden in een Voorbereidingsgroep van het PCB, bestaande uit deskundigen van de Lidstaten en uitgenodigde deskundigen van de industrie en de schrijvers van specificaties. In het algemeen is het PCB een advies verlenend orgaan voor de Commissie, maar voor een aantal in de BPR beschreven gevallen in het PCB een regelgevend orgaan. Het PCB vergadert in het algemeen twee tot vier maal per jaar, afhankelijk van de werkbelasting.

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen

Status quo

Overeenkomst tussen de nationale leden van het CEN om geen nieuwe normen te publiceren en/of een bestaande nationale norm te herwerken met het zelfde onderwerp, welke de vooruitgang van het werk op Europees niveau in gevaar zou kunnen brengen. Voor iedere activiteit gestart in het kader van een EC of EVA mandaat, moeten de EU Lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat hun normalisatie instituten geen normen ontwikkelen of introduceren in desbetreffende domein. In dit geval is status quo een wettelijke verplichting (Richtlijn 98/34/EG).

Terug naar Terminologie   Terug naar Afkortingen