Technische voorschriften en handelsbelemmeringen

De FOD Economie beheert in België, via de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, verschillende juridische instrumenten die aan de economische actoren, meer bepaald de ondernemingen, de kans bieden om hun rechtmatige belangen in de context van het vrije verkeer van goederen binnen Europa en in de wereld te verdedigen.

De richtlijn 98/34/EG[1], die de lidstaten van de Europese Unie en van de EFTA alsook Turkije verplicht om hun ontwerpen inzake technische regelgeving mede te delen, laat aan elke belanghebbende toe, via de bevoegde overheid, zich te verzetten tegen een ontwerp dat een technische belemmering tegenover het vrije verkeer van goederen vormt.

Het akkoord omtrent de Technische Handelsbelemmeringen (TBT)[2] van de Wereldhandelsorganisatie (WHO, TBT/WTO in het Engels) behandelt de technische belemmeringen die op wereldvlak een nieuwe barrière voor het commercieel verkeer kunnen vormen.

Een derde instrument, meer bepaald de verordening 764/2008/EG[3], heeft onlangs de bestaande middelen vervoegd teneinde, door het versterken van het principe van de wederzijdse erkenning, het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Gemeenschap te waarborgen. Deze beschikking stelt dat een product, dat in een lidstaat van de EU rechtmatig in de handel is gebracht, niet door een andere lidstaat mag worden verboden, behalve indien deze maatregel gerechtvaardigd is uit veiligheidsoverwegingen.

In functie van het voorgaande is de Dienst Normalisatie en Competitiviteit behorende tot de Afdeling Kwaliteit en Innovatie belast om concrete problemen, naar voor gebracht door ondernemingen of beroepsfederaties welke lijden onder restrictieve maatregelen of ontwerpen ervan, te behandelen. Daartoe werden contactpunten opgericht. Na overleg met de nationale overheden, bevoegd voor de betreffende materie, worden door het bewuste contactpunt afhankelijk van het geval formele stappen ondernomen bij de EU, de WHO of direct bij de betrokken lidstaat.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent de twee eerste instrumenten kunnen de belanghebbenden zich richten tot:

Belnotif - belnotif@economie.fgov.be
Tel: 02 277 66 63
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
E6/QWALIN/NORCOM
WTCIII - 5de verdieping
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Voor bijkomende inlichtingen omtrent de verordening 764/2008/EG kunnen zij zich richten tot het volgende contactpunt (op hetzelfde adres):

Belspoc - belspoc@economie.fgov.be
Tel: 02 277 93 47 (NL)
Tel: 02 277 66 63 (FR)

Er dient eveneens vermeld te worden dat de Europese Commissie 2 websites met complete informatie omtrent de twee eerste instrumenten beheert. Deze websites vormen een essentieel instrument: inderdaad, elke geïnteresseerde privé- of rechtspersoon kan er zich inschrijven om rechtstreeks via email alle ontwerpen van reglementering in de verkozen activiteitensectoren te ontvangen. De URL van deze websites zijn de volgende:

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_nl.htm (Nederlands)
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_fr.htm (Frans)
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/ (Taalkeuze: Frans, Engels of Duits)

Betreffende de verordening 764/2008/EG heeft de Europese Commissie onlangs een specifieke website online gezet:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/mutrec_en.htm (Taalkeuze: Frans, Engels of Duits).[1] Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften.

[2] Akkoord omtrent Technische Handelsbelemmeringen (hemomen in bijlage 1, p. 129 van het Akkoord tot oprichting van de wereldhandelsorganisatie, getekend in Marrakech).

[3] Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG.