WTCB Notificaties

Een aantal laboratoria van het WTCB werd bij de Europese Commissie en de Lidstaten van de Europese Unie genotificeerd. Deze notificatie is een administratieve bevestiging van de bevoegdheid van de laboratoria om proeven uit te voeren in het kader van de Bouwproductenrichtlijn (89/106/CEE). Ze wordt aan de Federale Overheidsdienst Economie gevraagd voor iedere geharmoniseerde productnorm en heeft meestal betrekking op een keuze van productmerken die in de norm worden vermeld.

Door de notificatie erkennen de Belgische Staat, de Europese Commissie en de overige EU-Lidstaten dat de instelling zich ertoe verbonden heeft de conformiteit van een product aan het CE-label te beoordelen. De beoordeling van de instelling heeft betrekking op haar technische competenties, haar vermogen om de procedures voor de conformiteitsbeoordeling toe te passen, evenals op haar onafhankelijkheid, onpartijdigheid en professionele integriteit. De competenties van de genotificeerde instellingen worden regelmatig aan een controle onderworpen.

Er bestaan drie soorten genotificeerde instellingen :
  • laboratoria;
  • controle-instellingen;
  • certificatie-instellingen.

Het WTCB treedt uitsluitend als laboratorium op. De controle- en certificatietaken behoren tot andere instellingen (www.bucp.be). De fabrikanten die de conformiteit van hun producten wensen te laten testen met het oog op het verkrijgen van het CE-label, kunnen zich wenden tot de genotificeerde instellingen van gelijk welke Lidstaat.

De lijst van de genotificeerde instellingen, die wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, wordt regelmatig bijgehouden en kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Commissie onder de vorm van een interactieve database (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando). 

De officiële lijst van de WTCB notificaties is beschikbaar hier.

Van zodra een productnorm of een leidraad voor het opstellen van Europese technische goedkeuring verschenen is, wordt stelselmatig een nieuwe notificatieaanvraag ingediend, opdat het WTCB de bouwsector zou kunnen bijstaan om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de CE-markering.