CE-Markering


EG-verklaring van overeenstemming

De fabrikant, of zijn gemachtigde in de EER, is verantwoordelijk voor de conformiteit van het product op het moment dat het in de EER in de handel wordt gebracht (d.w.z. de initiële actie die erin bestaat een product in de EER op de markt te brengen om het in de EER te verspreiden en/of te gebruiken).

De EG-verklaring van overeenstemming bevat alle relevante informatie voor de identificatie van de richtlijnen op basis waarvan de verklaring is opgesteld, en voor de identificatie van de fabrikant, de gemachtigde van deze laatste, de attesteringsinstantie, indien van toepassing, het product, en een verwijzing naar de geharmoniseerde norm(en) of Europese technische goedkeuring. Deze verklaring moet minstens tien jaar worden bewaard, te tellen vanaf de datum van fabricage van het product.

De inhoud van de EG-verklaring van overeenstemming is uiteengezet in EG-leidraad D. De normen EN ISO/IEC 17050-1 en –2 werden opgesteld met het doel de algemene criteria voor de verklaring van overeenstemming vast te leggen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt als een leidraad in het kader van de “nieuwe aanpak”-richtlijnen. De verklaring kan een document, een label of een gelijkwaardig element zijn. Ze dient steeds voldoende informatie te bevatten om alle erdoor gedekte producten te kunnen traceren.

Zodra ze wordt gevraagd, moet de EG-verklaring van overeenstemming ter beschikking gesteld worden van de toezichthoudende overheidsinstantie. De verklaring moet worden opgesteld in een van de officiële talen van de Europese Unie.

Ze wordt ondersteund door de technische documentatie, die bedoeld is om informatie te verstrekken over ontwerp, fabricage en werking van het product. Bovendien moet de technische documentatie ook het bewijs bevatten dat er aan de voorschriften op het vlak van de verklaring van overeenstemming is voldaan.

TOP

EG-conformiteitscertificaat

Voor systemen 1+, 1, 2+ en 2 van de verklaring van conformiteit, moet de aangemelde certificatie-instelling een conformiteitscertificaat uitschrijven. Voor systemen 1+ en 1 gaat het om een productcertificaat; voor systemen 2+ en 2 gaat het om een FPC-conformiteitscertificaat.

De CE-markering verwijst niet naar het FPC-certificaat in geval van systeem 2 van de verklaring van overeenstemming.

Meestal zijn aangemelde instellingen verplicht de andere aangemelde instanties evenals de nationale toezichthoudende overheidsinstantie te informeren over alle opgeschorte of ingetrokken certificaten en op verzoek ook over uitgegeven of geweigerde certificaten.

TOP

CE-markering

De CE-markering geeft aan dat het betreffende product voldoet aan alle toepasselijke bepalingen (of voorschriften) van de toe te passen richtlijn(en) die CE-markering voorziet (voorzien) (fundamentele voorschriften, geharmoniseerde normen en specifieke bepalingen), en dat het product is onderworpen aan de betreffende conformiteitsbeoordelingsprocedure(s) vervat in de richtlijn(en).

In het kader van de BPR geeft de CE-markering aan dat het product voldoet aan de relevante nationale normen die de omzetting vormen van de geharmoniseerde normen, of aan een Europese technische goedkeuring of een van de nationale technische specificaties bedoeld in artikel 4(3), en dat het systeem van verklaring van overeenstemming uiteengezet in de beschikking van de Commissie met betrekking tot het product, wordt toegepast.

Het bereiken van het CE-markeringstelsel wordt uiteengezet in de relevante harmonisatierichtlijn(en); het stelsel kan slechts worden toegepast door de wettelijke entiteit die voor de conformiteit van het product verantwoordelijk is. In het kader van de BPR is de CE-markering slechts toegelaten voor producten die door een geharmoniseerde norm of een Europese technische goedkeuring worden gedekt. Het is de fabrikant of zijn in de EER gevestigde gemachtigde die verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de CE-markering.

Wanneer producten onderworpen zijn aan andere richtlijnen die andere aspecten betreffen en die eveneens de CE-markering voorzien, geeft deze markering aan dat de producten eveneens aan de bepalingen van deze andere richtlijnen voldoen. Als een of meerdere van deze richtlijnen de fabrikant de mogelijkheid bieden tijdens een overgangsperiode zelf te kiezen welke regelingen hij toepast, moet de informatie die bij de CE-markering wordt gevoegd, duidelijk de toegepaste richtlijnen vermelden.

De CE-markering is de enige markering die aangeeft dat de producten voldoen aan de richtlijnen die op de principes van de nieuwe aanpak gebaseerd zijn. Ze moet conformiteitsmarkeringen met hetzelfde bereik die eventueel reeds vóór de harmonisatie in de nationale wetten, verordeningen en administratieve bepalingen van de lidstaten bestonden, vervangen. De CE-markering is geen merk van herkomst dat aangeeft dat een product in de EER vervaardigd is, en is evenmin een kwaliteitsmerk.

De CE-markering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden aangebracht in de vorm beschreven in richtlijn 93/68/EG van de Raad en beschikking 93/465/EG van de Raad. Ze moet makkelijk bereikbaar zijn voor de instanties belast met het markttoezicht. In het kader van de BPR moet de CE-markering op het product zelf, op een label dat eraan bevestigd is, op de verpakking, of op de begeleidende handelsdocumenten worden aangebracht. De technische specificaties geven aan welke optie is toegepast.

TOP

Bij de CE-markering gevoegde informatie

De CE-conformiteitsmarkering bestaat uitsluitend uit de letters "CE" in de gespecificeerde vorm, gevolgd door het identificatienummer van de attesteringsinstantie indien van toepassing. Maar bijlage III 4.1 van de BPR, zoals gewijzigd, eist dat de volgende bijkomende informatie bij de CE-markering wordt gevoegd:
  • de naam of het identificatieteken van de fabrikant;
  • de laatste twee cijfers van het jaar waarin de markering werd aangebracht; en
  • waar van toepassing, het nummer van het EC-conformiteitscertificaat; en
  • waar van toepassing, de indicaties voor de identificatie van de productkenmerken op basis van de technische specificaties.
EG-leidraad D voegt specifieke informatie toe en fabrikanten moeten rekening houden met de specifieke informatie die in elke geharmoniseerde technische specificatie wordt voorzien.

Indien de technische specificatie eist dat een of meerdere geharmoniseerde prestatiekenmerken of duurzaamheidsaspecten worden geëvalueerd en dat de resultaten voor een bepaald gebruik worden vermeld, moet de informatie bij de CE-markering ook de bepaalde prestaties van deze kenmerken1 omvatten . Dit moet het gebruik van de "no performance determined"-optie toelaten in gevallen waarin de fabrikant het product in de handel wil brengen in landen die geen bestaande verordeningen hebben die een of meer kenmerken voor een welbepaald gebruik vereisen.

Alleen informatie die niet uitdrukkelijk geïdentificeerd is door de verwijzing naar de technische specificatie zelf, moet bij de CE-markering worden gevoegd. Waar extra indicaties nodig zijn, kunnen schrijvers van specificaties bovendien trachten de te verstrekken hoeveelheid informatie te beperken door het gebruik van "gecodificeerde" formaten of omschrijvingen.

TOP

Een betere implementatie van de nieuwe aanpak

In zijn resolutie van 10 november 2003 vroeg de Raad van het Europese Parlement de Europese Commissie initiatieven voor te stellen m.b.t. een campagne om de betekenis van de CE-markering en haar relatie met vrijwillige merken te promoten en te verduidelijken en maatregelen in te voeren om de CE-markering te beschermen.

TOP

 

Noot 1: Voor ETA’s is dit niet altijd het geval, omdat er wordt verwezen naar een product- en fabrikantspecifieke ETA die deze informatie bevat.