Omzetting in Belgisch recht

Document Titel
Wet van 25 maart 1996 Wet tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid Staten inzake voor de bouw bestemde producten
KB van 19 augustus 1998 Koninklijk besluit betreffende de voor de bouw bestemde producten
KB van 11 oktober 2007Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 betreffende de voor de bouw bestemde producten
MB van 20 oktober 2000 Ministerieel besluit betreffende de erkenning van attesteringsinstanties voor de CE-markering van overeenkomst van de bouwproducten