Andere richtlijnen

Opmerking: om een opzoeking via trefwoorden uit te voeren, gebruik de functie "CTRL" + "F"

Richtlijn Title
73/23/EEG Richtlijn van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
83/477/EEG Richtlijn van de Raad van 19 september 1983 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (Tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 8 van Richtlijn 80/1107/EEG)
85/374/EEG Richtlijn van de Raad van 25 juillet 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelikheid voor produkten met gebreken
87/404/EEG Richtlijn van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake drukvaten van eenvoudige vorm
89/655/EEG Richtlijn van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvorrschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
89/686/EEG Richtlijn van de Raad van 21 december 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
90/396/EEG Richtlijn van de Raad van 29 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake gastoestellen
92/42/EEG Richtlijn van de Raad van 21 mei 1992 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels
95/16/EEG Richtlijn van de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften
97/23/EEG Richtlijn van de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende drukapparatuur
98/8/EEG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 february 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden
98/34/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij
98/37/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende machines
98/83/EG Richtlijn van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
2000/55/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 inzake de energierendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen
2001/95/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid
2002/31/EG Richtlijn van de Commissie van 22 maart 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners voor huishoudelijk gebruik
2002/91/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen
2004/18/EG Corrigenda Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
2004/22/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten
2004/54/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet
2004/108/EG Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG
2006/42/EG Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)