Herziening BPR

Het reglementaire kader waarbinnen de ondernemingen werken vormt een sleutelfactor voor het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid. De verzekering van een reglementair, eenvoudig en hoogkwalitatief milieu is daarom een essentieel doel van de bedrijfspolitiek van de Europese Unie. Om deze reden speelt de verbetering van de wetgeving een overheersende rol binnen de nieuwe Strategie van Lissabon.

De Commissie heeft in dit opzicht de bouwsector geïdentificeerd als zijnde een domein met prioriteit. De Europese Commissie meent dat de Richtlijn Bouwproducten, die als doel heeft het vrije verkeer en het vrije gebruik van de bouwproducten binnen de interne markt te verzekeren, slechts gedeeltelijk de marktbarrières uitschakelt en dat deze Richtlijn geen optimale voorwaarden vastlegt die het vrije verkeer en gebruik van bouwproducten toelaten in het kader van de Gemeenschap.

Op die grond stelt de Commissie voor om de Richtlijn Bouwproducten te vervangen door een Verordening met het oog op een betere omschrijving van de doelstellingen van de gemeenschapswetgeving en het vergemakkelijken van haar aanwending, middels vereenvoudigde mechanismen speciaal bedacht om de administratieve last die weegt op de ondernemingen, en in het bijzonder op de KMO's, te verlagen.

Op deze website zijn volgende documenten beschikbaar in afwachting van verdere ontwikkelingen:

De Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vastelling van geharmoniseerde voorwaareden voor het verhandelen van bouwproducten en tot ontrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad werd op 9 maart 2011 goedgekeurd.

De Verordening Bouwproducten raadplegen