De Bouwproductenrichtlijn

CEDe Europese Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG), die omgezet werd in Belgisch recht door het Koninklijk Besluit van 19 augustus 1998, eist dat bouwproducten moeten geschikt zijn voor verwerking in constructies. Deze werken moeten voldoen aan zes fundamentele voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de volksgezondheid, de bescherming van de gebruikers en het milieu.

Deze fundamentele voorschriften, bepaald door de Lidstaten van de Europese Unie, worden vertaald in de vorm van productkenmerken en opgenomen in geharmoniseerde technische specificaties, die als basis dienen voor de beoordeling van een product.

De technische specificaties worden opgesteld door het Comité Européen de Normalisation (CEN), onder de vorm van Europese geharmoniseerde productnormen, of worden afgeleverd door een goedkeuringsinstituut dat lid is van de European Organisation for Technical Approvals (EOTA), onder de vorm van Europese technische goedkeuringen (ETA).

Het in de handel brengen van een bouwproduct, evenals het vrije verkeer ervan in de Europese Unie, is slechts mogelijk indien het voldoet aan de eisen, opgelegd in de Europese technische specificaties.

De aanwezigheid van de CE-markering op een product symboleert dat de fabrikanten het nodig deed opdat het product aan de gestelde eisen voldoet. Het niveau van conformiteitsattestering dat van toepassing is, wordt bepaald in de Beschikkingen van de Europese Commissie en wordt opgenomen in de geharmoniseerde technische specificaties.

De CE-markering kan - naargelang van het attesteringsniveau - de tussenkomst van een derde partij (een bij de Europese Commissie aangemelde instelling of "notified body") vereisen, maar is doorgaans gebaseerd op de verklaring van de fabrikant.

Alle bovengenoemde acties en hum omzetting naar de Belgische bouwpraktijk en -regelgeving worden opgevolgd door de Directie Innovatie en Ontwikkeling van het WTCB. De afdeling "Technische Goedkeuringen" volgt de EOTA-activiteiten op, terwijl de "Dienst Normalisatie" de acties van het Europees Permanent Comité voor de Bouw, het CEN en de Groep van aangemelde instanties behandelt.

De documenten gegeven in dit deel van de website zijn bedoeld als een informele maar uitvoerige en systematische gids die de gebruiker zal helpen inzicht te verwerven in de implementatie van de Bouwproductenrichtlijn.

Alleen de tekst van de wettelijke documenten waarnaar wordt verwezen, is rechtsgeldig. De interpretatie van het gemeenschapsrecht valt uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid - en is het voorrecht van - het Europese Hof van Justitie.

De implementatie van de Bouwproductenrichtlijn behoort tot de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie en de interpretatie ervan kan evolueren.