Inleiding tot de CE-markering van bouwproducten: van BPR naar BPV

Bouwwerken moeten zo ontworpen en uitgevoerd zijn dat ze de veiligheid van personen, huisdieren of goederen niet in gevaar brengen en geen schade toebrengen aan het milieu, ongeacht de lidstaat waar ze gebouwd worden. De bouwwerken zijn dan ook onderworpen aan nationale regelgeving, die een rechtstreekse invloed heeft op de voorschriften voor bouwproducten. Om een wildgroei aan nationale bepalingen voor bouwproducten te vermijden die door hun verscheidenheid het handelsverkeer binnen de Europese Unie zouden belemmeren, nam de Raad in december 1988 Richtlijn 89/106/EEG aan betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten. Dit wordt doorgaans de Bouwproductenrichtlijn of BPR genoemd. Om het wettelijk kader dat uit de BPR voortvloeit te vereenvoudigen en verduidelijken en de geldende maatregelen transparanter en efficiënter te maken, hebben het Europees Parlement en de Raad in maart 2011 Verordening nr. 305/2011 vastgesteld tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG. Deze verordening wordt gewoonlijk de Bouwproductenverordening of BPV genoemd.

Zowel de BPR als de BPV steunen op de vaststelling van geharmoniseerde technische specificaties. Deze maken het mogelijk de prestaties van de bouwproducten te beoordelen, en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen voor de vermelding van deze prestaties en een markering - de CE-markering - aan te brengen die aangeeft dat het product overeenstemt met de aangegeven prestaties en met de voorschriften van de Europese wetgeving. In essentie zijn de doelstelling en het basisprincipe voor de toepassing van de CE-markering dus zowel bij de BPR als bij de BPV dezelfde. Het verschil tussen de twee Europese wetgevende instrumenten ligt vooral in de manier waarop de prestaties beoordeeld en aangegeven worden.

De BPV is in werking getreden in april 2011, op de datum van publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, maar de meeste belangrijke artikels van de verordening zullen pas vanaf 1 juli 2013 van toepassing zijn. Tijdens deze overgangsperiode en om de gebruiker zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk over de situatie te informeren, is het luik CE-markering van de WTCB-website opgesplitst in drie delen. Het eerste deel licht de inhoud van de BPV toe volgens de belangen van de verschillende actoren van de bouwsector. Het tweede deel neemt letterlijk de oude versie over van het luik CE-markering, dat volledig gewijd is aan de BPR. En het derde deel geeft mensen die vertrouwd zijn met de BPR een overzicht van de verschillen tussen de BPR en de BPV, in de vorm van een vergelijkende tabel en gedetailleerde artikels.

 bpv bpr versusnl