(TechCom) - BINDMIDDELEN, BITUMINEUS, VOOR KLEURASFALT.">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productomschrijving

BINDMIDDELEN, BITUMINEUS, VOOR KLEURASFALT.

Bijkomende informatie (firma's-merken)

BELGIAN SHELL SA-NV
Avenue Arnaud Fraiteurstraat 15-23
BE-1050 Bruxelles-Brussel
Tel: 02 5089211
E-mail: bs-orderfuelsbe@shell.com
Fax: 02 4736713
Website: www.shell.com
MEXPHALTE® / SHELL BITUMES
Type: 20/30 AK
Type: C