(TechCom) - GRONDAANVULLINGEN, VERLICHT : GEEXPANDEERDE KLEIGRANULATEN.">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productomschrijving

GRONDAANVULLINGEN, VERLICHT : GEEXPANDEERDE KLEIGRANULATEN.

Bijkomende informatie (firma's-merken)

ARGEX NV
Kruibeeksesteenweg 162
BE-2070 Zwijndrecht (Burcht)
Tel: 03 2501515
E-mail: info@argex.be
Fax: 03 2501500
Website: www.argex.eu/nl/
ARGEX® / ARGEX NV
Type: