(TechCom) - XCENTRIC® / XENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

XCENTRIC® / XENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

Website: www.xcentricripper.com

PNEUMATISCHE BIKHAMERS V. ALLE TYPES.
SAES INTERNATIONAL B.V.
Lozerweg 10-14
NL-6006 Weert
Tel: 0031 495561929
E-mail: info@saes.nl
Fax: 0031 495561896
Website: www.saes.nl
Type: XCENTRIX® RIPPER