(TechCom) - ABRITUBE® / ABRISO NV">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

ABRITUBE® / ABRISO NV

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

SCHALEN VOOR WARMTE-ISOLATIE V. GEEXTRUDEERD POLYETHYLEEN (PEF).
ABRISO NV
Gijzelbrechtegemstraat 8-10
BE-8570 Anzegem
Tel: 056 694929
E-mail: info.be@abriso.com
Fax: 056 694949
Website: www.abriso.com
Type: ABRITUBE