(TechCom) - B.V.H.B.-HOMOLOGATIES">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

B.V.H.B.-HOMOLOGATIES

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

INFORMATIE BETREFFENDE DE B.V.H.B.-HOMOLOGATIES V. DE HOUTBESCHERMINGSPRODUCTEN (CATEGORIE√čN : A1 - A2,1 - A2,2 - A3 - A4,1 - A4,2 - A5 - B - C1 - C2 - D1 - D2).
BELGISCHE VERENIGING VOOR HOUTBESCHERMING VZW
Auguste Reyerslaan 80
BE-1030 Brussel (Schaarbeek)
Tel: 02 2389711
E-mail: info@essenscia.be
Fax: 02 2311301
Website: www.essenscia.be
Type: information