(TechCom) - BUZON® / BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

BUZON® / BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

Website: www.buzon-world.com

PLATTE DAKEN EN VERHOOGDE VLOEREN : TEGELDRAGERS V. POLYPROPYLEEN.
BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA
Prolongement De La Rue De L'Abbaye 134
BE-4040 Herstal
Tel: 04 2483983
E-mail: info@buzon-world.com
Fax: 04 2648238
Website: www.bpi.be
Type: BC-SERIE
Type: DPH-SERIE
Type: PB-SERIE
TERRASSEN EN BALKONS : TEGELDRAGERS V. POLYPROPYLEEN.
BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL SA
Prolongement De La Rue De L'Abbaye 134
BE-4040 Herstal
Tel: 04 2483983
E-mail: info@buzon-world.com
Fax: 04 2648238
Website: www.bpi.be
Type: BC-SERIE
Type: DPH-SERIE
Type: PB-SERIE