(TechCom) - ZAZZERI® / RUBINETTERIE ZAZZERI S.p.A.">

Bouwproducten (TechCom)

Detail productmerk

ZAZZERI® / RUBINETTERIE ZAZZERI S.p.A.

Bijkomende informatie (productomschrijving-firma's)

Website: www.zazzeri.it

KRAANWERK VOOR BADKAMERS.
IPMA-BELUX NV
Jules Moretuslei 153
BE-2610 Antwerpen (Wilrijk)
Tel: 03 8276184
E-mail: www.skynet.be
Fax: 03 8276043
Type:
KRAANWERK VOOR STORTBADEN.
IPMA-BELUX NV
Jules Moretuslei 153
BE-2610 Antwerpen (Wilrijk)
Tel: 03 8276184
E-mail: www.skynet.be
Fax: 03 8276043
Type:
SANITAIR : DECORATIEVE TOEBEHOREN V. KOPER EN/OF V. KOPERLEGERING.
IPMA-BELUX NV
Jules Moretuslei 153
BE-2610 Antwerpen (Wilrijk)
Tel: 03 8276184
E-mail: www.skynet.be
Fax: 03 8276043
Type: